2022-08-11 12:36:05

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO , KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO „Przygotowanie i dowóz gorących posiłków do szkół na terenie Gminy Ciechanów ”oraz do miejsc