Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Komunikaty

18 marca 2011 13:26

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów

RG.6220.2.2011.HP2

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 17 marca 2011 r.


 Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu infor-macji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiado-mości, że na wniosek Pana Adama Gołębiewskiego, w dniu 17.03.2011 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie
z modernizacją budynku inwentarskiego w celu poprawy dobrostanu zwierząt na działce nr ew. 332 obręb Modła gmina Ciechanów.

 Z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją sprawy, w tym
z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiato-wego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w dni robocze, w godzinach od 900 do 1500.

 Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów,
- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów,
- przekazanie sołtysowi wsi Modła celem podania do wiadomości mieszkańcom sołectwa.

Przeczytano: 2121 razy.| Wydrukuj|Do góry