Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Komunikaty

07 lutego 2011 13:20

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego

WIŚ.II.BG1.7120-K/451/10

 w sprawie wydania decyzji w sprawie budowy wiaduktu drogowego w km 102,598 linii kolejowej E-65 Warszawa - Gdynia w ciągu drogi wojewódzkiej na terenie Pawłowa i Pawłówka (K-451-10)

Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 9ac ust. 1 ustawy z dnia 28 marca 2003 roku o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94, z późn. zm.), na wniosek inwestora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., ul. Targowa 74, 03-734 Warszawa reprezentowanego przez pełnomocnika p. Grzegorza Korzeniowskiego, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę dla inwestycji:
budowa dwupoziomowych skrzyżowań drogi z torami kolejowymi, w związku z przebudową i rozbudową (modernizacją) linii kolejowej E-65 Warszawa – Gdynia (LCS Ciechanów), etap II – budowa wiaduktu drogowego w km 102,598 w ciągu drogi wojewódzkiej na terenie Pawłowa i Pawłówka wraz z rozbiórką przejazdów kolejowych w km 102,362 i km 103,032.
Roboty budowlane prowadzone będą na działkach ewidencyjnych numer: 94/2 z obrębu 5 Chruszczewo, gmina Ciechanów oraz na działkach ewidencyjnych numer: 1/1, 2/1, 2/3, 3/1, 4/1, 6/1, 6/6, 6/8, 19/1, 19/3, 20/1, 21/1, 21/3, 22/1, 22/3, 23/1, 23/3 i 35 z obrębu 15 Pawłówko i na działkach ewidencyjnych numer: 39, 31/3, 31/5, 32/1, 32/3, 33/1, 33/3, 34, 35/1, 36/5, 36/7, 38/1, 92/3, 93/5, 93/6, 93/7, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1, 97/3, 97/4, 98/1, 98/3, 99/1, 99/3, 100/1, 100/3, 101/1, 101/3, 102/4, 261/1, 26/1, 27/1, 28/5, 28/7, 28/9, 29/1, 30 z obrębu 14 Pawłowo, gmina Regimin, powiat ciechanowski, województwo mazowieckie.
Stronami postępowania w sprawie pozwolenia na budowę, zgodnie z przepisem art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1116, z późn. zm.), są: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
Decyzja o pozwoleniu na budowę i akta sprawy znajdują się do wglądu w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, pokój 601.
Od przedmiotowej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 od dnia jej doręczenia.
Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy a dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

Przeczytano: 2272 razy.| Wydrukuj|Do góry