Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Komunikaty

01 marca 2011 12:52

Obwieszczenie Wojta Gminy Ciechanów

RG.6220.3.2011.HP2

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 01 marca 2011 r.

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o oce-nach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), art. 49 i art. 61 ustawy

z 14 czerwca1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 28.02.2011 r. wszczęte zostało, na wniosek Wójta Gminy Ciechanow działającego w imieniu Gminy Ciechanów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej we wsi Chruszczewo i częściowo Kargoszyn (ul. Krzywa i część ul. Chruszczewskiej) gmina Ciechanów, na działkach nr ew.:

- 2/11, 2/13, 2/15, 2/31, 2/36, 2/38, 3/5, 3/23, 3/28, 3/32, 3/41, 5/2, 9/8, 9/9, 11/4, 11/6, 11/23, 11/29,

12/11, 12/23, 12/32, 12/33, 13/1, 13/7, 13/9, 15/25, 15/26, 15/34, 15/38, 15/40, 15/43, 15/48,

15/49, 15/56, 15/80, 16/8, 17/13, 18/7, 20/4, 24/14, 24/16, 24/23, 24/26, 24/31, 26/8, 26/26, 26/45,

26/48, 26/49, 27/18, 27/19, 28/1, 28/4, 29/1, 32/1, 33/1, 34/1, 34/6, 34/14, 36/2, 44/8, 51, 88/7,

89/3, 97/4, 99/1, 102/6, 102/11, 150/1, 153, 154/1, 154/2, 156/1, 156/3, 157/1, 157/2, 158, 160,

161/1, 161/2, 162, 163, 164/2, 165, 166, 167, 176, 178, 197/2, 213 obręb Chruszczewo ,

- 151, 152/21, 152/32 obręb Kargoszyn gmina Ciechanów.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się budowę:

- kanałów sanitarnych: 10.075 m średnicy 200 mm, 1.650 m średnicy 160 mm,

- kolektora tłocznego ok. 500 m średnicy 125 mm i 1.920 m średnicy 90 mm,

- osiem przepompowni o wydajności łącznej 4,5 dm3/s.

Na obecnym etapie, zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środo-wisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-ływania na środowisko, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie o opinię w przedmiocie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z uwagi na liczbę Stron (ponad 20), zgodnie z art. 49 Kpa obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o etapie prowadzonego postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowa-nia wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą składać wyjaśnienia, wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 8oo do 16oo, w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie (wniosek w publicznie dostępnym wykazie) w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogło-szeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano sołtysom wsi: Chruszczewo i Kargoszyn z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przeczytano: 2077 razy.| Wydrukuj|Do góry