Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Komunikaty

19 stycznia 2011 12:44

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.7624-8/10

 

OBWIESZCZENIE
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 19 stycznia 2011 r.

 

 Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek  CEDROB S.A. ul. Płocka 5, 06-400 Ciechanów, została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na "budowie przyzakładowej oczyszczalni ście-ków wraz z kolektorem do odprowadzenia ścieków oczyszczonych dla obiektu produkcyj-nego - rzeźni drobiu wraz z zakładem filetowania" planowanego na działkach nr ew.: 199/3 obręb Ujazdówek (oczyszczalnia); 198/3, 199/1, 199/3 obręb Ujazdówek; 74, 75, 84, 95 obręb Ujazdowo; 62, 63/15, 64, 178/4, 178/27, 178/29, 270, 314 obręb Kownaty Żędowe (kolektor),  gmina Ciechanów.

 Z uwagi na liczbę Stron (ponad 20) obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony, że z treścią decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz dokumentacją spra-wy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w dni robocze, w godzinach od 900 do 1500.
 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów, wywieszenie na tablicy
ogłoszeń Urzędu, przekazanie sołtysom wsi: Ujazdówek, Ujazdowo i Kownaty Żędowe
z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przeczytano: 2223 razy.| Wydrukuj|Do góry