Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Aktualności

04 kwietnia 2011 13:29

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Ciechanów, 2011.04.04
RG.6220.4.2011.HP2


ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania

 Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 01.04.2011 r. wszczęte zostało, na wnio-sek Pana Sławomira Roberta Wiśniewskiego zam. w miejscowości Rutki-Marszewice 7,
06-400 Ciechanów, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowis-kowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku warszatatu dwustanowiskowego o profilu napraw elektrotechnicznych na działce nr ew. 3/4 obręb Rutki-Marszewice gmina Ciechanów.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego
w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą składać wyjaśnienia, wnioski oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.

Niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie (wniosek w publicznie dostępnym wykazie), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów, na tablicy ogłoszeń Urzędu, przekazano stronom postępowania oraz sołtysowi wsi Rutki-Marszewice z prośbą o podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przeczytano: 2782 razy.| Wydrukuj|Do góry