Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Aktualności

21 stycznia 2011 13:17

Zawiadomienie na Sesję Rady Gminy

 Ciechanów, 2011.01.13

 


                         Radni Gminy/Wszyscy

   
 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję IV Sesję  Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 stycznia 2011r. /tj. piątek/ w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.
Początek obrad o godz.10??.
Porządek obrad:
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
4.Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta.
5.Interpelacje i zapytania Radnych.
6.Wypowiedzi i zapytania Sołtysów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ciechanów.
8 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011.
9. Podjęcie uchwały budżetowej na 2011 rok.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy  Ciechanów Nr XLVI/234/10
 z dnia 28 października 2010 roku w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu dla Gminy Ciechanów na lata 2010-2032”.
12.Wyrażenie zgody przez Radę Gminy Ciechanów na przyznanie nagrody rocznej dla kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu za 2010 rok.
13.Odpowiedzi na pytania i wnioski.
14.Wolne wnioski i zapytania.
15.Zamknięcie obrad.


                                         Przewodniczący Rady Gminy                 
                                         
                                               Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 2200 razy.| Wydrukuj|Do góry