Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Aktualności

11 stycznia 2011 13:11

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

    Ciechanów, 2011.01.11

 


                                     Radni Gminy /Wszyscy

 


 Zawiadamiam, że w dniu 14.01.2011 r.  o godzinie 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Ciechanów.

Porządek obrad.
1.Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2.Przyjęcie porządku dziennego obrad.
3.Zapoznanie się z projektem wieloletniej prognozy finansowej gminy Ciechanów.
4.Zapoznanie się z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2011.
5.Zapoznanie się i z projektem budżetu gminy Ciechanów na 2011 rok.
6.Zapoznanie się z projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność gminy nieruchomości gruntowej w miejscowości Mieszki-Atle.
7.Zapoznanie się się z projektem uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ciechanów.
8.Wolne wnioski i zapytania.
9.Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
10.Zamknięcie obrad.


         Przewodniczący Komisji

         Grzegorz Tobolski

Przeczytano: 2017 razy.| Wydrukuj|Do góry