Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Aktualności

04 stycznia 2011 13:10

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Ciechanów, 2010.12.16

Radni Gminy/Wszyscy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ - zwołuję III Sesję Rady Gminy Ciechanów w dniu 28 grudnia 2010r /wtorek/

w lokalu Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, na którą serdecznie zapraszam.

Początek obrad o godz.10ºº.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie porządku dziennego obrad.

3. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.

4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta

5. Interpelacje i zapytania Radnych

6. Wypowiedzi i zapytania Sołtysów

7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych na terenie gminy.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru dodatkowego przedstawiciela do Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego.

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2010 rok.

11. Wolne wnioski i zapytania.

12. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.

13. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Olszewski

Przeczytano: 2228 razy.| Wydrukuj|Do góry