Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Aktualności

06 grudnia 2010 13:04

Nabór kandydatów na rachmistrzów

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję, iż w Urzędzie Gminy Ciechanów w dniach od 6 – 20 grudnia 2010 r. zostanie przeprowadzony przez Gminne Biuro Spisowe, nabór kandydatów na rachmistrzów do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011.

Zgłoszenie winno zawierać imię i nazwisko kandydata, adres zamieszkania, datę urodzenia, wykształcenie, nazwę i adres zakładu pracy/ uczelni, telefon kontaktowy, e- mail.

Zgłoszenia (wypełnione wzory formularza i oświadczenia oraz kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie) przyjmowane będą w Sekretariacie Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8 w terminie do 20 grudnia 2010 roku do godz. 11°°.

Kandydat na rachmistrza spisowego

musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać co, najmniej średnie wykształcenie (preferowani są studenci i osoby z wyższym wykształceniem). Rachmistrz powinien być dyspozycyjny, ponieważ praca będzie trwała przez ponad 3 miesiące ( nie zalecane jest aby rachmistrzami były osoby zatrudnione na pełny etat).

Rachmistrz spisowy powinien być w pełni sprawny fizycznie, posiadać umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzać zaufanie wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiad.

Powinien też być asertywny, umieć zachować spokój, okazać respondentom uprzejmość i cierpliwość podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych. Powinien też być obowiązkowy, rzetelny i wykazywać się dobrą organizacją pracy.

Rachmistrzem może zostać osoba ( z UE) nie będąca obywatelem Polski, musi jednak wykazać się znajomością języka polskiego, ponieważ wszystkie materiały spisowe i szkoleniowe będą sporządzone wyłącznie w języku polskim.

Ze względów organizacyjnych kandydaci na rachmistrzów spisowych powinni zamieszkiwać, pracować lub pobierać naukę na terenie gmin, w których dokonywać będą spisu z wyłączeniem obwodu spisowego w którym mieszkają.

Kandydaci na rachmistrzów muszą złożyć oświadczeniem o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe). Ponadto będą zobligowani do wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach nt. posługiwania się terminalami (Hend-Held) i zainstalowanymi na nich aplikacjami.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Umowy zlecenia będą podpisane na wniosek Gminnego Komisarza Spisowego przez dyrektora urzędu statystycznego z osobami, które zostaną powołane na rachmistrzów spisowych po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu kończącego szkolenie oraz po złożeniu pisemnego przyrzeczenia tajemnicy statystycznej.

Umowy podpisane zostaną przed rozpoczęciem przez rachmistrzów obchodu przedspisowego.

Podczas wykonywania obowiązków spisowych Rachmistrzowi przysługuje ochrona prawna przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych.

Więcej informacji o Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 na stronie:
http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm

Przeczytano: 2224 razy.| Wydrukuj|Do góry