Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Archiwum - Aktualności

08 listopada 2010 13:02 | Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu Na Najładniejszą Posesję w 2010 roku

W drugiej połowie października została zakończona czwarta edycja konkursu Na Najładniejszą Posesję, którego Organizatorem jest Wójt Gminy Ciechanów. Głównym celem konkursu jest promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań dekoracyjnych mających wpływ na...

czytaj więcej »

08 listopada 2010 13:01 | Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów

RG.7624-5/10 z dnia 03 listopada 2010 r. Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środo-wiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199,...

czytaj więcej »

05 listopada 2010 13:00 | Aktualności

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ciechanów, dnia 26.10.2010r. RG. 7020/78/10 OFERENCI / WSZYSCY Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

czytaj więcej »

05 listopada 2010 12:58 | Aktualności

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Ciechanów

iMiOŚ .76240-24/08/10 z dnia 8 października 2010 r. Na podstawie art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post ę powania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p óź n. zm. ) i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 pa ź dziernika 2008 r . o udost ę pnianiu informacji...

czytaj więcej »