Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

04 sierpnia 2016 10:48 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki Dmuchańce

Ciechanów, dn. 04.08.2016r

 

Zapytanie ofertowe na stanowiska: z produktami regionalnymi, handlowe oraz usługi rekreacyjno- rozrywkowe dla dzieci typu zabawki „Dmuchańce”

 

na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego,,AGROTUR” w miejscowości Niestum, ul. Okrężna 35, gm. Ciechanów podczas trwania wydarzenia „Dożynki Gminne”

 

OP.033.4.2016

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164, z późn.zm.) zapytanie ofertowe nie podlega stosowania ww. ustawy.

 

I. Ogłaszający:

 

Urząd Gminy Ciechanów

ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów

REGON: 000533452 , NIP: 566-10-43-888

tel. (23) 627 26 46

e-mail:msochacka@gminaciechanow.pl

 

II. Przedmiot konkursu:

 

Przedmiotem oferty jest wynajem terenu przeznaczonego do prowadzenia punktów handlowo-rekreacyjnych na terenie Gospodarstwa Agroturystycznego,,AGROTUR” w miejscowości Niestum, ul. Okrężna 35, gm. Ciechanów podczas trwania wydarzenia „Dożynki Gminne

 

Część

Nazwa

Minimalna ilość

stanowiska

Minimalna

kwota brutto:

1.

Wyłączność na stanowisko z lodami

1 stanowisko

200,00 zł

2.

Wyłączność na stanowisko typu „Zakręcony Ziemniak”

1 stanowisko

200,00 zł

3.

Stanowiska z produktami (wyrobami) regionalnymi itp.

1 stanowisko

200,00 zł

4.

Wyłączność na stanowisko handlowe z zabawkami produkowanymi seryjnie itp.(z wyłączeniem materiałów pirotechnicznych)

1 stanowisko

300,00 zł

5.

Stanowisko z balonami helowymi

2 stanowiska

200,00 zł

6.

Stanowisko z małą rekreacją np.

„strzelnica” itp.

1 stanowisko

300,00 zł

7.

Wyłączność na dmuchane zabawki, zjeżdżalnie itp.

(max. 4 zabawki)

1 stanowisko

1 000,00 zł

Jeden potencjalny Wykonawca, może uzyskać wyłączność w przypadku gdy Zamawiający wymaga wystawienia dwóch stanowisk, poprzez złożenie dwóch ofert na dwa oddzielne stanowiska.

Organizator informuje, iż wydarzenie zlokalizowane jest we wsi Niestum i nie ma wpływu na prowadzoną działalność handlową w okolicznych sklepach .

 

Opłata za udostępnienie prądu nie jest wliczona w cenie stanowiska/agregat prądotwórczy we własnym zakresie.

 

 

Oczekiwania wobec Oferenta: (dotyczy jednego stoiska)

 

Ceny na sprzedawane produkty/usługi ustala Wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko, uwzględniając ceny lokalnego rynku.

 

Oferent powinien zapewnić estetyczne i sprawne zaplecze oraz utrzymywać czystość w obrębie działalności w trakcie trwania wydarzenia.

 

Wykonawca będzie świadczył usługę w wyznaczonych do tego miejscach

 

Wykonawca w całości odpowiada za zgodność prowadzonej sprzedaży z obowiązującymi przepisami prawa. Zamawiający żąda dostarczenia wszelkich atestów i ubezpieczenia dla stanowisk z zabawkami. Oferent, który nie dostarczy wraz z ofertą stosownych dokumentów zostanie wykluczony.

 

III. MIEJSCE REALIZACJI:

 

Niestum, ul. Okrężna 35, 06-400 Ciechanów ,woj. Mazowieckie.

 

IV. TERMIN REALIZACJI:

 

04.09.2016 r. w godzinach 12.00 – 22:00, tj. 10 godzin

 

 

V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW

 

Oferenta:

 

1 Oferent zobowiązuje się do posiadania odpowiednich atestów/certyfikatów jakości/ bezpieczeństwa dotyczących wyposażenia.

 

2 Oferent zobowiązuje się po zakończeniu wydarzenia do oczyszczenia terenu ze śmieci i ich wywozu

 

3 Oferent zobowiązuje się być gotowy do rozpoczęcia usługi najpóźniej godzinę przed rozpoczęciem wydarzeń

 

4 W przypadku nie dotrzymania umowy, Oferent zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 100 % kwoty umowy.

 

5 Oferent zobowiązany jest do zabezpieczenia swojego sprzętu, zapewnienia bezpieczeństwa klientom oraz utrzymania czystości w miejscu świadczenia usługi

 

6 Oferent zobowiązuje się do wniesienia opłaty za punkt do dnia podpisania umowy w kasie urzędu gminy bądź przelewam na konto.

 

 

Zamawiający:

 

1.Gwarantuje zabezpieczenie miejsca na punkty handlowe na ustalonym obszarze.

 

 

 

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU KONKURSOWYM

 

Ofertę może złożyć wykonawca, który:

 

1 Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem, do wykonania zamówienia.

 

2 Dysponuje niezbędnym sprzętem do realizacji zadania.

 

3 Wykona przedmiot zamówienia w terminie.

 

4 Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury/rachunku wystawionego przez Zamawiającego.

 

5 Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym, a Wykonawcą.

 

6 Wykonawca, może polegać na wiedzy, doświadczeniu i zasobach innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca dostarcza wraz z ofertą pisemne zobowiązanie dotyczące, możliwości dysponowania w/w zasobami.

 

 

 

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania (załączniknr1).

 

Oferta powinna być:

 

a) opatrzona pieczątką firmową,

 

b) posiadać datę sporządzenia,

 

c) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON lub KRS.

 

d) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim,

 

e) podpisana czytelnie przez wykonawcę,

 

g) zawierać wszystkie wymagane załączniki

 

Oferty nie spełniające wymogów podstawowych nie będą brane pod uwagę.

 

 

 

Do oferty obowiązkowo należy dołączyć:

 

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2)

 

- Oświadczenie Wykonawcy dotyczące użycia atestowanego/certyfikowanego sprzętu i materiałów.

 

- Oświadczenia lub zaświadczenia o posiadaniu przez Oferenta stosownych uprawnień do prowadzenia tego typu działalności zgodnie z wymogami ustawowymi.

 

Kopię dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałem dotyczących ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz kopię atestów i certyfikatów (dotyczy zabawek typu „dmuchańce”)

 

-Parafowaną Przykładową umowę.

 

 

 

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 

Oferta powinna być przesłana lub dostarczona osobiście pod adres: Urząd Gminy Ciechanów

ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów dodnia

 

16.08.2016r. do godz. 13:00. (wtorek)(decyduje data wpływu oferty) lub przesłanadrogą elektroniczną na adres msochacka@gminaciechanow.pl

 

Oferty złożone po terminie lub bez obowiązujących załączników lub podpisane przez osoby, które nie są do tego upoważnione nie będą rozpatrywane.

 

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

 

Wykonawca winien uwzględniać realność realizacji oferowanych usług.

 

- Niniejsze zapytanie zostało opublikowane na stronie internetowej www.bip.gminaciechanow.pl oraz zamieszczone w siedzibie Zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym.

 

IX. OCENY OFERTY

 

100 % cena

 

X. OCENA OFERT BĘDZIE DOKONYWANA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB

 

Wygrywa oferent, który zaproponuje najwyższą ceną.

 

W przypadku zaproponowania takiej samej kwoty za to samo stanowisko, Zamawiający wezwie w określonym terminie potencjalnych Wykonawców do ustnej licytacji w siedzibę Zamawiającego. Nie stawienie się na ustną licytację jest równoznaczne z rezygnacją Oferenta.

 

 

 

XI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Minimalna cena jaką Zamawiający chce uzyskać za jedno stanowisko :

 

 

Część

Nazwa

Minimalna ilość

stanowiska

Minimalna

kwota brutto:

1.

Wyłączność na stanowisko z lodami

1 stanowisko

200,00 zł

2.

Wyłączność na stanowisko typu „Zakręcony Ziemniak”

1 stanowisko

200,00 zł

3.

Stanowiska z produktami (wyrobami) regionalnymi itp.

1 stanowisko

200,00 zł

4.

Wyłączność na stanowisko handlowe z zabawkami produkowanymi seryjnie itp.(z wyłączeniem materiałów pirotechnicznych)

1 stanowisko

300,00 zł

5.

Stanowisko z balonami helowymi

2 stanowiska

200,00 zł

6.

Stanowisko z małą rekreacją np.

„strzelnica” itp.

1 stanowisko

300,00 zł

7.

Wyłączność na dmuchane zjeżdżalnie itp.

(max. 4 zabawki)

1 stanowisko

1 000,00 zł

 

Wykonawca, może złożyć ofertę na wszystkie stanowiska.

 

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz umieści informacje w swojej siedzibie i stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.bip.gminaciechanow.pl do dnia18.08.2016 r. (czwartek) o ile oferty nie będą wymagały uzupełnień.

 

 

XII. DODATKOWE INFORMACJE

 

Okres związania ofertą wynosi 14 dni.

 

Wszelkie zobowiązania wynikającej z przedmiotowego dokumentu oraz oferty Wykonawcy zostaną przeniesione w całości do umowy;

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania

 

XIII. KARY UMOWNE

 

Za niedopełnienie warunków umowy lub odstąpienie od wykonania umowy po jej podpisaniu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości – 100 % wartości zawartej umowy.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo wynajmu urządzeń lub usług niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia w przypadku gdy Wykonawca uchyla się od złożenia stosownych dokumentów potwierdzających spełnienia warunków Zamawianego (certyfikaty i atesty). W powyższym przypadku koszty poniesie Wykonawca.

 

W razie, gdy kary umowne nie pokryją poniesionej szkody Zamawiający zachowuje możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

 

 

 

 

 

 

…………………………….

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

 

Zalacznik_nr_1_Formularz_ofert

 

Zalacznik_nr_2_Oswiadczenie_wykonawcy_Jarmark

 

Zalacznik_nr_3_Umowa_przykladowa

 

Przeczytano: 1066 razy.| Wydrukuj|Do góry