Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

30 czerwca 2016 09:37 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ciechanów

                                                                                                               Ciechanów, dnia 30.06.2016 r.

 

 

RG.271.4.2016.WG

  

OFERENT

1.Błysk – Bis Sp.zo.o.

  ul Moniuszki 108

 06-200 Maków Mazowiecki

 

2 .Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o

   w Ciechanowie

  ul. Gostkowska 83

  06-400 Ciechanów

 

 

       

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

      Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ciechanów.

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015r., poz. 2164ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o

   w Ciechanowie

  ul. Gostkowska 83

  06-400 Ciechanów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Następna oferta złożona przez

Błysk – Bis Sp.zo.o.

  ul Moniuszki 108

 06-200 Maków Mazowiecki

 

uzyskała 83,31 punktów

 

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Jedynym kryterium oceny była

cena 100%.

 

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe, uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1 –  cena     855600,00zł (brutto)

Oferta  nr 2 -  cena     712800,00 zł (brutto)

 Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

 

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

  

Wójt Gminy Ciechanów

/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 1081 razy.| Wydrukuj|Do góry