Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

21 czerwca 2016 09:52 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi:USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE Ciechanów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:


Ciechanów: USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE Ciechanów
Numer ogłoszenia: 95485 - 2016; data zamieszczenia: 21.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ciechanów , ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, tel. 023 6722646 w. 116, faks 023 6722646 w. 103.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaciechanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE Ciechanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, zgodnie z: ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz.250.), ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211-12 z dnia 22.10.2012 roku w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów Uchwałą Rady Gminy Ciechanów , w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym niniejszy załącznik do SIWZ projektem umowy w przedmiotowej sprawie stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. w tym: 1.1 odpadów komunalnych zmieszanych, 1.2 odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: a) opakowania z tworzyw sztucznych (PET), puszki metalowe i aluminiowe, b) papier i tektura, opakowanie wielomateriałowe c) szkło opakowaniowe, d) odpady zielone, 1.3 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 1.4 zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z zastrzeżeniem dotyczącym tego, że Wykonawca przedmiotu zamówienia nie uwzględnia w formularzu cenowym kosztów wyposażenia w pojemnik, transportu tych odpadów, składowania i utylizacji - koszty te pokrywa właściciel nieruchomości zlecający taką usługę, 1.5 Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w pojemniki do zbiórki zużytych baterii i małogabarytowych akumulatorów punktów zlokalizowanych na terenie szkół, obiektów użyteczności publicznej, których wykaz zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy oraz odbioru tych odpadów. Ilość punktów ok.6 1.6 urządzenia do gromadzenia odpadów - pojemniki, kontenery, worki - które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego zapewnia Wykonawca. 2. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 2.1 Zmieszane odpady komunalne zbierane będą tylko w systemie pojemnikowym i odbierane od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w dni robocze w tym w soboty, w godzinach od 6.00 do 20.00. 2.2 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenach zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w systemie workowym (u źródła) w workach z folii PE-HD o pojemności 120 l: a) worki koloru żółtego - opakowania z tworzyw sztucznych (PET), puszki aluminiowe i metalowe, b) worki koloru niebieskiego - papier i tektura, opakowania wielomateriałowe c) worki koloru zielonego - szkło opakowaniowe, d) worki koloru brązowego - odpady zielone ulegające biodegradacji. 2.3 Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 1) zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna: a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujący: opakowania z tworzyw sztucznych (PET, puszki metalowe i aluminiowe), papier i tektura, szkło opakowaniowe - nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące c) odpady zielone nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, d) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 2 razy w roku (wiosną i jesienią)..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). 12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Płońsku o. w Ciechanowie Nr 24 8230 0007 3000 5019 2000 0002 z podaniem tytułu: Wadium nr sprawy RG.271.4.2016. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 12.3. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 12.1. w formie lub formach, o których mowa w pkt. 12.2., zostanie wykluczony z postępowania. 12.4. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia wymogu na potwierdzenie powyższego warunku.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 usług odbioru odpadów komunalnych wykonanych lub wykonywanych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie minimum 1.200 Mg rocznie,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Za spełnienie warunku Zamawiający będzie rozumiał dysponowanie sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej : a. 3 (trzema) samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 20m3 każdy b. 1 (jednym) samochodem specjalistycznym bezpylnym o minimalnej kubaturze 20m3 z myjką do mycia i dezynfekcji pojemników. c. 1 (jednym) samochodem specjalistycznym bezpylnym o kubaturze od 5 m3 do 8 m3; d. 2 (dwoma) pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, e. 1 (jeden) pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; f. systemem monitorowania i zarządzania flotą pojazdów umożliwiającym elektroniczną identyfikację pojemników i worków na odpady zmieszane i selektywnie zebrane. System ma identyfikować zdarzenie odbioru odpadów (datę i godzinę, miejsce - pozycję, identyfikatory pojemników i worków przypisanych do nieruchomości). System powinien prezentować zdarzenia odbioru pojemników na mapie  w czasie rzeczywistym. Podmiot odbierający odpady komunalne udostępnia Gminie wgląd do systemu w czasie rzeczywistym. g. ma posiadać system obsługi zgłoszeń dostępny przez przeglądarkę www umożliwiający gromadzenie informacji dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,dla których świadczone są usługi wywozu nieczystości..System powinien umożliwiać wyszukiwanie nieruchomości po adresie i nazwie oraz prezentować je na mapie a także wyświetlać wykonane dla danej nieruchomości usługi tj. odbiory odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych ( każde zdarzenie odbioru powinno zawierać datę i godzinę).System musi być dostępny po podpisaniu umowy nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Pojazdy wymienione w pkt. 7.1.3. lit a - e muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu logo i nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Wymagania muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Co najmniej 5 (pięciu) kierowców z prawem jazdy kat. C.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 500 000,00 PLN. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, wskazane przez Zamawiającego, zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w zakresie: a) harmonogramu dni i godzin odbioru odpadów; b) częstotliwości odbioru odpadów; c) częstotliwości i terminów dostarczania worków do selektywnej zbiórki odpadów.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaciechanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.06.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Przeczytano: 1096 razy.| Wydrukuj|Do góry