Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

20 czerwca 2016 11:22 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Informacja o unieważnieniu postępowania

.

 

 

 

Ciechanów dnia20.06.2016 r.

RG.271.4.2016.WG

 

Wszyscy Oferenci

 

Znak sprawy: RG.271.4.2016.WG.

 

Dotyczy: usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli zamieszkałych w Gminie Ciechanów

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.

 

W przedmiotowym postępowaniu ceny ofert znacznie przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 540 000 zł.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.

............................................................

Podpis Kierownika Zamawiającego

 

 

Przeczytano: 941 razy.| Wydrukuj|Do góry