Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

21 kwietnia 2016 09:28 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ciechanów, dnia 20.04.2016 r

 

 

RG.271.2.2016.WG

 

 

OFERENCI:

1.Zakład Usług Technicznych Budownictwa Andrzej Osiecki

ul. Płocka 59a/5 09-200 Sierpc

2. Zakład instalacji sieci gazowych, wod-kan, energetycznych,handlu i usług

M.M. Młyńscy ul. Śmiecińska 8 ,06-400 Ciechanów

3. KRUSZ-BET s.c. Zakład Inżynieryjno- Budowlany Mariusz Kruszewski, Adam Chmieliński 06-500 Mława, ul. Dobra 6

4. Zakład Projektowo -Wykonawczy WOD-KAN , CO, Gazu”ART-HAUS”

Artur Hausman ul. Okólna 33, 06-500 Mława

5 .Instal-Tech Dariusz Gadomski Rutki Głowice 7 06-452 Ościsłowo

6. Instalatorstwo Grzewcze i Sanitarne Marek Gadomski Rutki Głowice 7 06-452 Ościsłowo

7. HYD-MET Usługa Handel Produkcja Artur Frączkowski Niechodzin ul. Główna 35 06-400 Ciechanów i P.H.U. Paweł Ozdarski Gąski ul. Leśna 29 06-400 Ciechanów

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :Budowę sieciwodociągowychw miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

Instalatorstwo Grzewcze i Sanitarne Marek Gadomski Rutki Głowice 7 06-452 Ościsłowo

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100,00 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych oraz terminu gwarancji.

Cena 90% i terminu gwarancji 10%

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe i terminy gwarancji, uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1 – cena 308399,62 zł (brutto) i gwarancja 60 miesięcy = 74,31 punktów

Oferta nr 2 – cena 299082,91 zł (brutto) i gwarancja 72 miesiące = 78,03 punktów

Oferta nr 3 - cena 268950,42 zł ( brutto) i gwarancja 60 miesięcy = 83,98 punktów

Oferta nr 4 – cena 315855,40 zł (brutto) i gwarancja 72 miesiące = 74,42 punktów

Oferta nr 5 – cena 263125,29 zł (brutto) i gwarancja 72 miesiące = 87,33 punktów

Oferta nr 6 – cena 226083,22 zł (brutto) i gwarancja 76 miesięcy = 100,00 punktów

Oferta nr 7 – cena 243540,00 zł (brutto) i gwarancja 60 miesięcy = 91,88 punktów

Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

Przeczytano: 1061 razy.| Wydrukuj|Do góry