Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

11 stycznia 2016 12:25 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ciechanów, dnia 29.12.2015 r.

 

 

RG.271.10.2015.WG

 

 

OFERENT

1. P.W. Promotor s.c.

Magdalena Konwerska, Anna Kucharz

Pawłowo 36H

06-461 Regimin

2. Z.U.H. Koptrans

Witold Piętka

ul. Reutta 16 B

06-400 Ciechanów

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ciechanów w sezonie zimowym2015/2016

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015 r. poz. 2164 ) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę: Z.U.H. Koptrans

Witold Piętka

ul. Reutta 16 B

06-400 Ciechanów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

 

Następna oferta złożona przez :P.W. Promotor s.c.

Magdalena Konwerska, Anna Kucharz

Pawłowo 36H

06-461 Regimin

 

uzyskała 97 punktów.

 

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Jedynym kryterium oceny była

cena 100%.

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe, uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1 – cena poz.1 =66,96 zł poz. 2 = 159,84 zł

Oferta nr 2 – cena poz. 1 =64,80 zł poz.2 = 157,68 zł

 

Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

 

 

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

Przeczytano: 1463 razy.| Wydrukuj|Do góry