Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

19 października 2015 10:18 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Ciechanów, dnia 19.10.2015 r.

 

 

RG.271.9.2015.WG

 

 

OFERENT

1 ART AUTO Artur Łączyński

Ul. Mazowiecka 10

06-400 Ciechanów

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

ART AUTO Artur Łączyński

Ul. Mazowiecka 10

06-400 Ciechanów

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów w kryterium cena

 

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe , uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1- 100 punktów cena brutto 130 000,00 zł

innych ofert nie złożono

Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

Przeczytano: 1196 razy.| Wydrukuj|Do góry