Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

07 października 2015 12:56 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU: zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego

 

Ciechanów: zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego
Numer ogłoszenia: 146431 - 2015; data zamieszczenia: 07.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ciechanów , ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, woj. mazowieckie, tel. 023 6722646 w. 116, faks 023 6722646 w. 103.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaciechanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup używanego lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia samochód nie starszy niż siedem lat sprawny technicznie, po przeglądzie dopuszczalna masa całkowita max 3500kg, nie mniejsza niż 3300 kg kolor czerwony-lakierowany fabrycznie,białe zderzaki i nadkola lakierowane dodatkowo aktualnie zarejestrowany na terenie Polski, posiadający wszystkie niezbędne dokumenty obowiązujące prawem do rejestracji ,jako pojazd specjalny samochód posiadający certyfikat CNBOP dopuszczający do udziału w akcji ratowniczo-gaśniczej przebieg nie więcej niż 30000 km silnik disel z turbo doładowaniem o mocy min. 110 kW, napęd na przednią os pojemność silnika minimum 2500 ccm samochód z zabudową kontenerową o dł. min. 290 cm, szer. min. 190 cm, roletami po bokach. Zabudowa kontenerowa wykonana tak by dach kontenera mógł spełniać funkcje platformy roboczej przeznaczonej do transportu wyposażenia bojowego manualna skrzynia biegów wspomaganie kierownicy centralny zamek sterowany zdalnie tylne zawieszenie pojazdu pneumatyczne kabina załogi min. 7 osobowa, kabina 4 drzwiowa oświetlenie kabiny załogi klimatyzacja kabiny załogi na dachu kontenera zamontowana aluminiowa skrzynia sprzętowa wysokość kontenera dostosowana do wysokości kabiny pojazdu wewnątrz kontenera wykonana zabudowa pod: cztery aparaty tlenowe, deskę ratowniczą, sprzęt hydrauliczny, pompę szlamową, agregat prądotwórczy, pilarkę spalinową samochód wyposażony w wysokociśnieniowy wodno- pianowy agregat gaśniczy ze zbiornikiem wody o pojemności min. 300 l. Silnik z rozruchem elektrycznym i ręcznym, zwijadło, pompę wody i prądownicę ze zmienną geometrią strumienia oraz zbiornik na środek pianotwórczy o poj. Min. 30 l. Wyposażony w przetwornicę napięcia prądu o mocy 1000 W oznakowanie pojazdu typu straż zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonane z folii odblaskowej w tym nr i nazwa jednostki oświetlenie sygnalizacyjne niebieskie : belka sygnałowa dachowa dwu sekcyjna, lampy przednie błyskowe przemiennie, lampa tylna ostrzegawcza , generator sygnałów ostrzegawczych z możliwością podawania komunikatów głosowych z kabiny załogi oświetlenie zewnętrzne pola pracy w technologi LED min. pięciopunktowe sterowane z kabiny załogi maszt oświetleniowy pneumatyczny, sterowany pilotem fala świetlna zamontowana z tyłu pojazdu wyciągarka zamontowana z przodu pojazdu w orurowaniu zderzeniowym o mocy min. 6000lbs radiostacja samochodowa z instalacją antenową oświetlenie przedziału sprzętowego ogumienie typu C - stan bieżnika min. 70%. dodatkowo komplet ogumienia zimowego.

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
  • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

  • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

    Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

    • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia czytelnej kserokopii wpisu do ewidencji działalności gospodarczej wystawionej w okresie wcześniejszym niż 6 miesięcy od terminu składania ofert, ale potwierdzonej przez organ wydający ( nie później wcześniej niż 6 miesięcy od terminu składania ofert ), że stan faktyczny jest aktualny z zapisami w w/w dokumencie. W przypadku, gdy podmioty występują wspólnie obowiązuje załączenie umowy regulującej współpracę podmiotów i wykonawcy powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszystkie w/w dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy lub oświadczenia złożonego przed właściwym organem.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaciechanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów pokój nr 19.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.10.2015 godzina 09:30, miejsce: Urząd Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Przeczytano: 1154 razy.| Wydrukuj|Do góry