Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

25 sierpnia 2015 09:00 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ciechanów, dnia 24.08.2015 r.

 

 

RG.271.8.2015 WG

 

 

OFERENT

1. PA-PI Sp. z o.o.

ul. Suwalna 6/8, Łajski

05-119 Legionowo,

2.Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

Kacice 76

06-100 Pułtusk

3. STRABAG Sp. z o.o.

Grupa Ciechanów

Chotum 46 A

06-452 Ościsłowo

4. Z.U.H. KOPTRANS

Witold Piętka

ul. Reutta 16 B

06-400 Ciechanów

5. PTH ,,Wapnopol” Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12

06-450 Glinojeck

 

 

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :Modernizacja drogi gminnej w m. Rzeczki

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

Z.U.H. KOPTRANS

Witold Piętka

ul. Reutta 16 B

06-400 Ciechanów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Następna oferta złożona przez :

PTH ,,Wapnopol” Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12

06-450 Glinojeck

uzyskała79,70 punkty.

Następna oferta złożona przez:

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

Kacice 76

06-100 Pułtusk

uzyskała70,54 punkty.

Następna oferta złożona przez:

STRABAG Sp. z o.o.

Grupa Ciechanów

Chotum 46 A

06-452 Ościsłowo

uzyskała 69,08 punkty.

Następna oferta złożona przez:

PA-PI Sp. z o.o.

ul. Suwalna 6/8, Łajski

05-119 Legionowo,

uzyskała 60,55 punkty.

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Jedynym kryterium oceny była

cena 100%.

 

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe, uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1 – cena 239603,26 zł (brutto),

Oferta Nr 2 – cena 205656,60 zł (brutto),

Oferta Nr 3 – cena 210023,09 zł (brutto),

Oferta Nr 4 – cena 145078,50 zł (brutto),

Oferta Nr 5 – cena 182040,00 zł (brutto),

 

Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

 

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

Marek Kiwit

Przeczytano: 1416 razy.| Wydrukuj|Do góry