Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

12 maja 2015 08:29 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ciechanów, dnia 11.05.2015r.

 

 

RG.271.5.2015.WG

 

 

OFERENT

1 PW Promotor s.c

Magdalena Konwerska i Anna Kucharz

Pawłowo 36H

06-461 Regimin

 

2. Z.U.H. Koptrans

Witold Piętka

ul. Reutta 16B

06-400 Ciechanów

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ciechanów

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

Zadanie nr 1 Z.U.H. Koptrans

Witold Piętka

ul. Reutta 16B

06-400 Ciechanów

 

Zadanie nr 2. Promotor s.c

Magdalena Konwerska i Anna Kucharz

Pawłowo 36H

06-461 Regimin

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych za każde zadanie oddzielnie.

 

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe i , uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1- zadanie nr 1 cena 592860,00 zł= 100 pkt. Zadanie nr2 cena 668074,50 z ł= 99 pkt Oferta nr 1 zadanie nr 1 cena 617460, 00 zł= 96 pkt Zadanie nr 2 cena 662478,00 zł =100 pkt

Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

Przeczytano: 823 razy.| Wydrukuj|Do góry