Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

16 kwietnia 2015 11:59 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż samochodu osobowego.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Urząd Gminy w Ciechanowie ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu osobowego.

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Urząd Gminy w Ciechanowie ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów NIP 566 10 43 888

 

numer tel.23 6722646

2. Przedmiotem przetargu:

1.Opis pojazdu:

Przedmiotem sprzedaży jest samochód osobowy Seat Toledo 1,6 o nr rej.WCI 42 AC, rok produkcji 2002 1,6 77,00 KW, rodzaj paliwa benzyna, liczba drzwi 5 ,kolor beżowy

2.Pojazd znajduje się na terenie parkingu Urzędu Gminy w Ciechanowie na ul. Fabrycznej 8

3. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w Ciechanowie , w godzinach 8,00 – 12,00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 23 672 2646 wew.123

4. Osoba która wygra przetarg zobowiązana jest do odbioru pojazdu na własny koszt i ryzyko.

3. Cena wywoławcza

1. Cena wywoławcza – 9500,00 słownie : dziewięć tysięcy pięćset złotych.

2. Oferenci biorący udział w przetargu winni wnieść wadium w wysokości 500,00 zl , przed terminem składania ofert.

3. Wadium wynosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Ciechanowie ., Zaleca się umieszczenie dopisku: „wadium – samochód’.

4. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zamknięcia przetargu lub jego odwołania.

5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który wygrał , nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny.

4. Warunki ogólne

1. Przetarg dojdzie do skutku, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta z cena wyższą od ceny minimalnej podanej w niniejszym ogłoszeniu.

2. Jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty na przedmiot przetargu, w którym zostanie zaoferowana najwyższa cena komisja przetargowa wezwie oferentów do niezwłocznego złożenia ofert uzupełniających w zakresie ceny.

3. Komisja przetargowa wybierze ofertę, w której zaproponowano najwyższa cenę.

4. O wyborze oferty zostanie niezwłocznie powiadomiony oferent, którego ofertę wybrano ze wskazaniem miejsca i terminu zawarcia umowy oraz zapłaty.

5. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupno – sprzedaży.

6. Komisja odrzuci oferty złożone po terminie lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.

 

 

5. Forma oferty

Oferta powinna zawierać:

- nazwisko i imię, adres oferenta lub nazwę albo oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna.

- należy ja złożyć w zamkniętej kopercie,

- na kopercie należy umieścić nazwę i adres Kupującego oraz napis :” Oferta cenowa na zakup samochodu osobowego .

- cena propozycji ma być wyrażona cyfrowo i słownie,

- ma być napisana w języku polski,

- oświadczenie , ze oferent zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ,

- oświadczenie ze oferent zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i nie wnosi zastrzeżeń,

Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny,

6. Termin i miejsce złożenia oferty

1. Ofertę należy złożyć do dnia 28 kwietnia 2015r. do godziny 10,00 pokój nr 1 w Urzędzie Gminy w Ciechanowie ul. Fabryczna 8 Koperta musi zawierać opis „Oferta cenowa na zakup samochodu osobowego

2. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 28 kwietnia 2015r. o godz.10:30 ( Sala konferencyjna.)

3. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.

4. Informacje o wyniku przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej sprzedawcy www.gminaciechanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedawcy.

 

 

Powyższe ogłoszenie oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej sprzedającego www.gminaciechanow.pl

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

Marek Kiwit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 

 

Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania składającego ofertę

 

Tel……………….......

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania przetargowego określonego w Ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu.

 

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu wg załącznika nr.2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………

( podpis oferenta )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

Oferta na zakup samochodu osobowego marki SEAT TOLEDO

 

 

Miejscowość i data:

…………………………………………………..

 

Imię i nazwiska (nazwa firmy) oraz miejsce zamieszkania (siedziba ):

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………

 

 

Numer PESEL……………………………..

Numer NIP…………………………………

Numer REGON……………………………

 

Tel…………………………………………

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam, że zapoznałem się z warunkami postępowania określonymi w ogłoszeniu o przetargu na sprzedaż samochodu osobowego marki SEAT TOLEDO

 

Akceptuję warunki udziału w postępowaniu oraz po zapoznaniu się ze stanem technicznym pojazdu składam ofertę zakupu samochodu osobowego marki SEAT TOLEDO na kwotę brutto………………………………zł.

(słownie:……………………………………………………………………………..zł).

Przeczytano: 840 razy.| Wydrukuj|Do góry