Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

07 kwietnia 2015 09:47 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ciechanów, dnia 07.04.2015 r.

 

 

RG.271.4.2015.WG

 

 

OFERENT

1.Zakład Usług Wod. -Kan. Co Gazu i Zaopatrzenia Wsi w Wodę Wiesław Kuczalski

ul. Dzierzgowska 40, 06-500 Mława

2.Instal-Tech Dariusz Gadomski Rutki Głowice 7 06-452 Ościsłowo

3. Zakład instalacji sieci gazowych, wod-kan, energetycznych,handlu i usług

M.M. Młyńscy ul. Śmiecińska 8 ,06-400 Ciechanów

4. Zakład Projektowo Wykonawczy WOD-KAN , CO, Gazu”ART-HAUS”

Artur Hausman ul. Okólna 33, 06-500 Mława

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :Budowę sieciwodociągowych w miejscowościach wskazanych przez Zamawiającego

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

Instal-Tech Dariusz Gadomski Rutki Głowice 7 06-452 Ościsłowo

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 95,55 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych oraz terminu gwarancji.

Cena 90% i terminu gwarancji 10%

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe i terminy gwarancji, uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1 – cena 158837,87 zł (brutto) i gwarancja 72 miesiące = 56,07 punktów

Oferta nr 2 – cena 81302,71 zł (brutto) i gwarancja 40 miesięcy = 95,55 punktów

Oferta nr 3 - cena 270689,31 zł ( brutto) i gwarancja 36 miesięcy = 32,03 punktów

Oferta nr 4 – cena 95488,80 zł (brutto) i gwarancja 50 miesięcy = 83,57 punktów

Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

Przeczytano: 794 razy.| Wydrukuj|Do góry