Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

12 stycznia 2015 10:51 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Ciechanów, dnia 12.01.2015r.

 

 

RG.271.10.2014

 

 

OFERENT

1. PW PROMOTOR Pawłowo 36H, 06-461 Regimin

2. KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów

 

 

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2014/2015.

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 Ustawy z 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2013 r., poz. 907 ) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę: KOPTRANS Witold Piętka ul. Reutta 16B, 06-400 Ciechanów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 96,22 punkty, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Następna oferta złożona przez : PW PROMOTOR Pawłowo 36H, 06-461 Regimin

uzyskała 86,14 punktów.

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Jedynym kryterium oceny była

cena 100%.

 

 

 

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe, uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1 – cena 81,00zł + 129,60 zł

Oferta nr 2 – cena 66,96 zł +159,84 zł

 

Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ

 

Ofert odrzuconych i wykluczonych nie było.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

Przeczytano: 945 razy.| Wydrukuj|Do góry