Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

04 czerwca 2020 14:09 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Sprostowanie treści SIWZ: Dotyczy postepowania przetargowego na znak sprawy: ZP.271.4.2020 Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych .

                                                                                Ciechanów 04.06.2020r

 

 

 

 

Sprostowanie treści SIWZ:

 

Dotyczy postepowania przetargowego na znak sprawy: ZP.271.4.2020    

 Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych . 

 

Zamawiający dokonuje sprostowania treści SIWZ zgodnie z art.38 ust. 4 ustawy PZP  

 

W następujący sposób : w załączniku nr. 11 oferta w tabeli szacunkowa ilość odpadów   jest podane- odpady segregowane 747,632 Mg , odpady zmieszane  1482,830 Mg     

 

Treść SIWZ po sprostowaniu   :   odpady segregowane -  177,83 Mg

                                                      Odpady zmieszane    -   657,32 Mg     

 

Załącznik nr 11 po sprostowaniu brzmi:

 

 

 

                                         wzór dokumentu załącznik nr 11 do siwz

                                                                 OFERTA

GMINA Ciechanów

ul. Fabryczna 8

06-400 Ciechanów

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na:

usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ciechanów 

MY NIŻEJ PODPISANI

……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...…………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

……………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………...…………………………………………

 (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy)

i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

oferujemy wykonanie całości zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za cenę  :

 

cena netto: ................................. zł, słownie:................................................. złotych

 

VAT:  ......% ............................ zł, słownie:         .................................................... złotych

 

cena brutto: ............................ zł, słownie:        .................................................... złotych

 zgodnie z poniższa kalkulacją:

  

Lp.

Rodzaj odpadów

Cena jednostkowa

Netto za odbieranie, transport i zagospodarowanie

  Mg odpadów

Zł/1Mg

Szacunkowa ilość odpadów w okresie trwania umowy

  Mg

Wartość netto

 Zł = poz. 3x poz. 4

1

2

3

4

5

1

Odpady komunalne segregowane

 

897,158

 

2

Odpady komunalne niesegregowane ( zmieszane)

 

 1779,396

 

 

 

CENA

RAZEM netto

 

 

 

 

Podatek VAT

 

 

 

 

Łącznie  brutto

 

 

  Kryterium Środowiskowe akcja promocyjna ( zaznaczyć właściwe słowem TAK)

  1. 1.      Brak wykonania zadania ……….     0 pkt
  2. 2.      Raz w roku                    …………      20 pkt
  3. 3.      Dwa razy w roku           ……… …      40 pkt        

 

OŚWIADCZAMY, że:

 

 

  1. Przedmiot zamówienia wykonam(y) osobiście tj. przez osoby(ę) wg wskazań złożonych dokumentów.

Zakres robót który zamierzam(y) powierzyć podwykonawcom :………………….…………..

……………………..…………………………………………………………………………………

  1. Oświadczam(y), że zapoznaliśmy się z SIWZ i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.
  2. Oświadczam(y), że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ (okres 30 dni).
  3. Oświadczam(y), że załączony do SIWZ wzór umowy  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach w niej zawartych, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
  4.  Wnieśliśmy wadium w wysokości 10000,00 PLN ( dziesięć tysięcy złotych),    w formie ……………………………………………………………………………

6. Deklaruje(my) wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości   5 % ceny brutto, w formie…………………………………………….……………… …………………………………………………………………………………………...

  1. W załączeniu przedkładam(y) następujące dokumenty stanowiące integralną część niniejszej oferty dokumenty:

 

a/

b/

c/

 

9.Jako instalację do przekazywania odpadów odebranych od mieszkańców gminy wskazujemy..............................................................................................................

…................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

(miejscowość, data)

                                                                       ..............................................................................

                                                                                   (imię i nazwisko, podpisy osoby/osób wykazanych

                                                                                                                  w dokumencie uprawnionej/uprawnionych do

                                                                                                              występowania w obrocie prawnym, reprezentowania

                                                                                                               wykonawcy i składania oświadczeń w jego imieniu

Przeczytano: 25 razy.| Wydrukuj|Do góry