Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

05 grudnia 2019 09:19 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019-2020

                                                                                                                Ciechanów, dnia 05.12.2019 r

 

 

 ZP.272.5.2019

 

OFERENT

 

     

     1. ZUH  KOPTRANS   Witold Piętka  ul Mazowiecka 9a  06-400 Ciechanów

      

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

 

      Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ciechanów w sezonie zimowym 2019/2020

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2019 r., poz. 1986 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę: . ZUH  KOPTRANS   Witold Piętka  ul Mazowiecka 9a  06-400 Ciechanów

 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

    Cena  brutto:    odśnieżanie ,zwalczanie gołoledzi przy pomocy pługa odśnieżającego,   pługo-piaskarki, piaskarki na samochodzie ciężarowym 139.32 zł      

    Odśnieżanie piaskarko-ładowarką, koparko-ładowarką, równiarką  171,72 zł                                                                                               

  Mieszanka do zwalczania gołoledzi 221,40 zł/1tona

Czas reakcji na zgłoszenie : 1 godzina

 

 

 

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych.  Kryterium oceny to cena 60% plus czas reakcji na zgłoszenie 40%

 

 

   Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP

 

                                                                           Wójt Gminy Ciechanów

                                                                                 Marek Kiwit

Przeczytano: 266 razy.| Wydrukuj|Do góry