Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

18 lipca 2019 12:15 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rutki Borki - Rutki Głowice.

                                                                                                                Ciechanów, dnia 17.07.2019 r

 

 

 ZP.272.6.2019

 

OFERENT

  1. 1.     PBDiM  ul Kolejowa 28   05-300 Mińsk Mazowiecki

     2 .   INFRASTRUKTURABUD-59 ul. Kazimierzowska 43 lok.K  02-572 Warszawa

     3. PRDI ul Stefana Roweckiego Grota 8  06-500 Mława

     4. ZUH  KOPTRANS   Witold Piętka  ul Mazowiecka 9a  06-400 Ciechanów

     5. ZUH SEBUD  Sebastian Piętka  ul Reutta 16B  06-400 Ciechanów

      6. PTH WAPNOPOL  Adam Nowakowski  ul Nadrzeczna 12  06-450 Glinojeck                                                                                                               

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY   

 

      Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na  Modernizację drogi do gruntów rolnych relacji Rutki Borki-Rutki Głowice

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2019 r., poz. 1986 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 PTH WAPNOPOL  Adam Nowakowski  ul Nadrzeczna 12  06-450 Glinojeck                                                                                                               

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Następne oferty złożone przez :

  1.PBDiM  ul Kolejowa 28   05-300 Mińsk Mazowiecki

  Cena brutto  275 391,28 zł         gwarancja 60 miesięcy           Uzyskała 94,95 punktów

        

 2    INFRASTRUKTURABUD-59 ul. Kazimierzowska 43 lok.K  02-572 Warszawa

    Cena brutto  299 213,67 zł        gwarancja 60 miesięcy         Uzyskała 90,94 punktów

 

3. PRDI ul Stefana Roweckiego Grota 8  06-500 Mława

    Cena  brutto  252 305,75 zł       gwarancja  60 miesięcy        Uzyskała 99,98 punktów

 

 4. ZUH  KOPTRANS   Witold Piętka  ul Mazowiecka 9a  06-400 Ciechanów

    Cena brutt       254 606,58 zł       gwarancja   60 miesięcy       Uzyskała 99,47 punktów

 

 5. ZUH SEBUD  Sebastian Piętka  ul Reutta 16B  06-400 Ciechanów

    Cena brutto      330 200,39 zł          gwarancja   60 miesięcy    Uzyskała  85,83 punktów     

                                                                                                   

 6. PTH WAPNOPOL  Adam Nowakowski  ul Nadrzeczna 12  06-450 Glinojeck                                                                                                               

      Cena brutto     252 216,50 zł          gwarancja  60 miesięcy.     Uzyskała 100 punktów                                                                                                   

 

 

 

 

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych.  Kryterium oceny to cena 60% plus długość okresu gwarancji 40 %

 

 

   Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP

 

                                                                           Wójt Gminy Ciechanów

                                                                                 Marek Kiwit

Przeczytano: 325 razy.| Wydrukuj|Do góry