Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

26 czerwca 2019 08:45 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ciechanów

                                                                                                                Ciechanów, dnia 25.06.2019

 

 

 

1 .Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o

   w Ciechanowie

  ul. Gostkowska 83

  06-400 Ciechanów

 

 

      

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

      Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ciechanów.

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z2015 poz.2164, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą” oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2016 r. poz.1020) zwanej dalej ustawą1  dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o

   w Ciechanowie

  ul. Gostkowska 83

  06-400 Ciechanów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 80 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Oferta była jedyną złożoną w/w postępowaniu

 

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych     max. 60 punktów + kryterium środowiskowe max. 40 punktów Ofertę oceniono cena 60 pkt, kryterium środowiskowe 20 pkt RAZEM 80 pkt

 

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe, uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1 –  cena    925 950,00 zł (netto) + należny podatek VAT

                         Akcja promocyjna  1 raz w roku = 20 pkt

 

 Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 

 

 

 

                                                                                               Wójt Gminy Ciechanów

                                                                                                          Marek Kiwit

Przeczytano: 270 razy.| Wydrukuj|Do góry