Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

13 maja 2019 13:28 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż autobusu

OGŁOSZENIE

Urząd Gminy w Ciechanowie ogłasza II przetarg nieograniczony na sprzedaż autobusu.

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:
Urząd Gminy w Ciechanowie ul. Fabryczna 8 06-400 Ciechanów NIP 566 10 43 888
numer tel.23 6722646
2. Przedmiotem przetargu:
1.Opis pojazdu:
Przedmiotem sprzedaży jest autobus marki AUTOSAN o nr rej. WCI C515, rok produkcji 2000 pojemność 6540 cm 3, KW 110, wskazanie licznika 467291 km ,kolor pomarańczowy
2.Pojazd znajduje się w m. Gąski ul Partyzantów 66
3. Samochód można oglądać od poniedziałku do piątku w m. Gąski, w godzinach 9,00 – 11,00 i 16;00 do 18;00 po uprzednim uzgodnieniu terminu pod numerem telefonu 506266846
4. Osoba która wygra przetarg zobowiązana jest do odbioru pojazdu na własny koszt i ryzyko.
3. Cena wywoławcza
1. Cena wywoławcza – 12 800 zł słownie : dwanaście tysięcy osiemset złotych. NETTO
2. Oferenci biorący udział w przetargu winni wnieść wadium w wysokości 500,00 zł , przed terminem składania ofert.
3. Wadium wynosi się wyłącznie w pieniądzu. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Ciechanowie ., Zaleca się umieszczenie dopisku: „wadium – samochód’.
4. Wadium zostanie zwrócone w ciągu 7 dni od daty zamknięcia przetargu lub jego odwołania.
5. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu , który wygrał , nie podlega zwrotowi i zaliczone zostanie na poczet ceny.
4. Warunki ogólne
1. Przetarg dojdzie do skutku, jeżeli wpłynie co najmniej jedna oferta z cena wyższą od ceny minimalnej podanej w niniejszym ogłoszeniu.
2. Jeżeli zostaną złożone co najmniej dwie oferty na przedmiot przetargu, w którym zostanie zaoferowana najwyższa cena komisja przetargowa wezwie oferentów do niezwłocznego złożenia ofert uzupełniających w zakresie ceny.
3. Komisja przetargowa wybierze ofertę, w której zaproponowano najwyższa cenę.
4. O wyborze oferty zostanie niezwłocznie powiadomiony oferent, którego ofertę wybrano ze wskazaniem miejsca i terminu zawarcia umowy oraz zapłaty.
5. Wydanie pojazdu nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupno – sprzedaży.
6. Komisja odrzuci oferty złożone po terminie lub przez oferenta, który nie wniósł wadium.
5. Forma oferty
Oferta powinna zawierać:
- nazwisko i imię, adres oferenta lub nazwę albo oraz siedzibę jeżeli oferentem jest osoba prawna.
- należy ja złożyć w zamkniętej kopercie,
- na kopercie należy umieścić nazwę i adres Kupującego oraz napis :” Oferta cenowa na zakup autobusu .
- cena propozycji ma być wyrażona cyfrowo i słownie,
- ma być napisana w języku polski,
- oświadczenie , ze oferent zapoznał się warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń ,
- oświadczenie że oferent zapoznał się ze stanem technicznym samochodu i nie wnosi zastrzeżeń,
Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny,
6. Termin i miejsce złożenia oferty:
1. Ofertę należy złożyć do dnia 30.05.2019 do godziny 10,00 pokój nr 1 w Urzędzie Gminy w Ciechanowie ul. Fabryczna 8 Koperta musi zawierać opis „Oferta cenowa na zakup samochodu osobowego
2. Otwarcie ofert odbędzie się 30.05.2019. o godz.10:05 ( Sala konferencyjna.)
3. Oferenci mogą być obecni podczas otwarcia ofert.
4. Informacje o wyniku przetargu zostaną zamieszczone na stronie internetowej sprzedawcy www.gminaciechanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie sprzedawcy.

Powyższe ogłoszenie oraz niezbędne załączniki znajdują się na stronie internetowej sprzedającego www.gminaciechanow.pl

Przeczytano: 305 razy.| Wydrukuj|Do góry