Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

08 maja 2019 14:15 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej we wsi Sokołówek - park podworski w Sokołówku

 Ciechanów dn.2019.05.08                 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt  Gminy  Ciechanów  ogłasza  przetarg  ustny  nieograniczony sprzedaży nieruchomości gruntowej , położonej we wsi Sokołówek obręb geodezyjny Mieszki Różki, wpisanej do rejestru zabytków pod nr A-228, jako  park podworski w Sokołówku. Dla nieruchomości brak jest opracowania planu  zagospodarowania  przestrzennego i nie wydano decyzji o warunkach zabudowy. Nieruchomość oznaczona jest numerem ewidencyjnym 178/65 o powierzchni 4,5055 ha, cena  wywoławcza 1 042 438,00 zł. Nieruchomość obciążona jest nieodpłatnym prawem służebności drogowej polegającej na prawie przejścia i przejazdu do działki 178/64 oraz zapewnienie dojścia od ul. Ciechanowskiej do obelisku z tablicą upamiętniająca  powstanie szkoły rolniczej w Sokołówku. Od ceny uzyskanej w przetargu, zostanie zastosowana bonifikata  w wysokości 45%, zgodnie z Uchwałą  Nr  XVIII/160/17 Rady Gminy Ciechanów z dnia

3 sierpnia 2017 r.                                     

 

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2019 roku o godz. 11ºº, w  Urzędzie  Gminy  w  Ciechanowie, ul. Fabryczna 8, w sali  narad I piętro.

 

Warunki  przetargu .

1.Warunkiem  przystąpienia  do  przetargu jest  wpłacenie  wadium , w  wysokości  

   15 %  ceny wywoławczej  nieruchomości, gotówką  w PLN, w  kasie  Urzędu 

   Gminy lub  przelewem na  rachunek  bankowy  nr :

   24 8230 0007 3000 5019 2000 0002  Bank Spółdzielczy w Płońsku  Oddział  w    

   Ciechanowie najpóźniej do dnia 26 czerwca 2019 r. oraz przedłożyć

   program użytkowy zagospodarowania terenu, pozytywnie zaopiniowany

   przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Delegatura w

   Ciechanowie ul. Strażacka 6, najpóźniej  do  dnia 26 czerwca 2019 r.

2.Wadium  wpłacone przez  osobę, która  wygra  przetarg, zaliczone  zostanie  na 

   poczet  ceny nabycia. Pozostałym  uczestnikom  przetargu  wadium  zostanie 

   zwrócone  w  ciągu  3  dni od  dnia  zakończenia  przetargu.

3.Wpłacone  wadium  przepada  na  rzecz  Urzędu  Gminy  w  przypadku , gdy

   nabywca  uchyli się  od  zawarcia  umowy  kupna.

4.Koszty  związane  z  przeniesieniem  prawa  własności  ponosi  nabywca.

Przeczytano: 309 razy.| Wydrukuj|Do góry