Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

12 lipca 2018 10:20 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu długoterminowego Gminie Ciechanów.

RG.271.10.2018

 

 

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu długoterminowego Gminie Ciechanów.

       Na podstawie art.38 ust . 2 ustawy PZP (Dz.U. z 2017, poz.1579)  ZAMAWIAJĄCY  udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www. gminaciechanow.pl bez ujawniania źródła zapytania: III tura pytań

 

1.       Prosimy o sprostowanie lub wyjaśnienie zapisów pkt. 7 formularza oferty. Dlaczego Zamawiający wskazuje jako rachunek do zwrotu wadium rachunek nr 24 8230 0007 3000 5019 2000 0002 i dane Zamawiającego?

2.       Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w SIWZ dot. zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności związane z obsługą kredytu: w SIWZ jest zapisane, że Wykonawca ma obowiązek przekazywać zaktualizowany wykaz tych osób niezwłocznie, nie później niż w kolejnym dniu roboczym po zmianie osób ujętych w wykazie, natomiast w projekcie umowy Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oświadczenia o zatrudnieniu w ciągu 7 dni roboczych po zmianie osób ujętych w Załączniku.

 

Odpowiedzi:

Ad.1. Pomyłkowo podano rachunek i dane Zamawiającego, miejsce to powinno być wykropkowane.

Ad.2. Zapisem wiążącym jest zapis z umowy.

                                                                                                                             Wójt Gminy

 

                                                                                                                             Marek Kiwit

Przeczytano: 530 razy.| Wydrukuj|Do góry