Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

12 lipca 2018 08:57 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu długoterminowego Gminie Ciechanów

RG.271.10.2018

 

 

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu długoterminowego Gminie Ciechanów.

       Na podstawie art.38 ust . 2 ustawy PZP (Dz.U. z 2017, poz.1579)  ZAMAWIAJĄCY  udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www. gminaciechanow.pl bez ujawniania źródła zapytania: II tura pytań

1.       Prosimy o potwierdzenie, że w okresie ostatniego roku nie wszczęto przeciwko Gminie postępowania egzekucyjnego w kwocie wyższej niż 3 000 zł.

2.       Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do części kredytu przeznaczonej na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów,  zobowiązania te nie są objęte restrukturyzacją i w ostatnim roku nie występowało przeterminowanie w ich spłacie w kwocie co najmniej 3 000 zł przez okres co najmniej 30 dni (jako restrukturyzację traktuje się zmianę warunków kredytu lub zawarcie nowej umowy spowodowane pogorszeniem się sytuacji finansowej Gminy, gdy nastąpiło opóźnienie w spłacie powyżej 30 dni, a nowa umowa przewiduje wydłużenie terminu spłaty o co najmniej 90 dni, zmniejszenie oprocentowania, warunkową redukcję zadłużenia).

3.       Prosimy o potwierdzenie, że aktualnie nie występują nieujęte w kwocie zadłużenia w sprawozdaniach budżetowych lub wieloletniej prognozie finansowej transakcje (instrumenty finansowe o charakterze ekonomicznym zbliżonym do kredytu, pożyczki lub poręczenia) wynikające ze:

-         sprzedaży zwrotnej składników majątku komunalnego,

-         leasingu zwrotnego składników majątku komunalnego,

-         płatności ratalnej, dokonywanej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, za wykonane dostawy lub zrealizowane usługi na rzecz Gminy,

-         kwoty długu wynikającej ze spłaty wierzyciela Gminy dokonanej przez osobę trzecią w trybie określonym w art. 518 ustawy Kodeks cywilny (tzw. subrogacji) wraz z restrukturyzacją zadłużenia, za wyjątkiem przypadku kredytu, pożyczki lub emisji papierów wartościowych przewidzianych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

-         umów wsparcia udzielonych spółkom komunalnym realizującym zadania z zakresu zadań własnych Gminy

4.       Prosimy o ujednolicenie zapisów SIWZ i wzory umowy w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu. Prosimy o potwierdzenie iż zabezpieczeniem spłaty kredytu będzie weksel in blanco wystawionego przez Zamawiającego wraz z deklaracją wekslową, opatrzone kontrasygnatą Skarbnika Gminy

5.       Prosimy o potwierdzenie, że zobowiązania Zamawiającego wobec urzędu skarbowego, ZUS, banków, firm leasingowych oraz innych instytucji finansowych, rządowych lub samorządowych regulowane są terminowo i aktualnie nie występują zaległości w regulowaniu zobowiązań wobec ww. instytucji w kwocie wyższej niż 0,1 % dochodów za ostatni rok budżetowy i nie większej niż 100 000 zł

6.       Prosimy o przekazanie przez Zamawiającego sprawozdania Rb-Z sporządzonego za I kwartał 2018r.

7.       Prosimy o przekazanie przez Zamawiającego aktualnego zestawienia kredytów, pożyczek i innych zobowiązań o charakterze kredytowym, przy czym zestawienie powinno zawierać kwotę miesięczne raty danego kredytu oraz termin rozpoczęcia i zakończenia spłaty kredytu,

 Odpowiedzi:

Ad.1. NIE wszczęto.

Ad.2. NIE są.

Ad.3. NIE występują.

Ad.4 TAK

Ad.5. TAK. Nie występują zaległości.

Ad.6. Przekazano w BIP

Ad.7. Zadłużenie gminy na dz.31.05.2018r. wynosi 1.977.500,00 zł w tym:

( w zł)

Nazwa banku

Kwota pozostała kredytu do spłaty

Pozostałe raty do spłaty w 2018r.

Termin rozpoczęcia spłat(data zawarcia umowy)

Data całkowitej spłaty

Bank PKO BP SA

520.000,00

520.000,00

19.10.2010r.

31.12.2018r.

Bank PKO BP SA

275.000,00

95.000,00

19.06.2012r.

30.11.2020r.

BS Nowy Dwór Mazowiecki

315.000,00

105.000,00

10.11.2009r.

30.09.2019r.

mBank Warszawa

650.000,00

325.000,00

28.07.2011r.

31.12.2019r.

BS Płońsk

217.500,00

72.500,00

30.09.2009r.

30.09.2019r.

Razem:

1.977.500,00

1.117.500,00

 

 

 

                                                                                                                     Wójt Gminy

                                                                                                                     Marek Kiwit

 

Przeczytano: 680 razy.| Wydrukuj|Do góry