Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

11 lipca 2018 10:54 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu długoterminowego Gminie Ciechanów

RG.271.10.2018

 

 

  Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę udzielenia kredytu długoterminowego Gminie Ciechanów.

       Na podstawie art.38 ust . 2 ustawy PZP (Dz.U. z 2017, poz.1579)  ZAMAWIAJĄCY  udziela wyjaśnień treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zapytania wykonawców. Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej www. gminaciechanow.pl bez ujawniania źródła zapytania:

 

 

 

 

 

Nazwa Klienta

 

CIECHANÓW GMINA WIEJSKA

 

Pytania dotyczące transakcji i zabezpieczeń

 

                                   
 

Pytanie do Klienta

Odpowiedź Klienta

                 

 

1

Prosimy o informację, czy na wekslu zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

TAK

   

 

2

Prosimy o informację, czy na deklaracji wekslowej zostanie złożona kontrasygnata Skarbnika.

TAK

 

 

3

 1. Prosimy o informację, czy zostanie złożone oświadczenie o poddaniu się egzekucji w drodze aktu notarialnego
  w trybie art. 777 § 1 pkt 5 KPC.
 2. Jeżeli odpowiedź tak, prosimy o informację, czy Zamawiający pokryje koszty, z tym związane.

NIE

 

 

4

W związku z zawartym w SIWZ zastrzeżeniem możliwości zmiany:

   

 

 

a)   terminów i kwot wypłat – prosimy o podanie ostatecznego terminu wypłaty kredytu

Grudzień 2018r.

   

 

b)  terminów i kwot spłat (nie dotyczy wcześniejszej spłaty) – prosimy o informację czy dopuszczają Państwo następujące postanowienie
w umowie kredytu: „Wysokość i termin spłaty kredytu/raty kredytu mogą być, w szczególnie uzasadnionym przypadku, zmienione, w drodze aneksu do umowy, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem na 15 dni przed terminem płatności raty kapitałowej. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.”.

Jeżeli nie dopuszczają Państwo powyższego postanowienia, to prosimy o złożenie propozycji analogicznego postanowienia.

   

 

 

Zapis wzoru umowy jest ostateczny i w tym zakresie nie ulega zmianie. Załącznik nr 6 do SIWZ

   

 

5

W przypadku inwestycji przewidzianej/-ych do finansowania wnioskowanym kredytem oraz finansowanej / -ych dotacją /–ami z UE, prosimy
o informację, czy założone dofinansowanie z UE wynika z zawartej umowy.

a)        Jeżeli tak - prosimy o podanie łącznej kwoty, na jaką zostały zawarte umowy o dofinansowanie inwestycji będących przedmiotem SIWZ-u,

b)       Jeżeli nie - prosimy o informację, czy w przypadku braku dotacji inwestycja będzie realizowana i z jakich źródeł.

 

 

Nie. Inwestycje finansowane będą z dochodów własnych i kredytu

 

                                                   

 

Pytania dotyczące sytuacji ekonomiczno-finansowej Klienta

(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

 

 

Pytanie do Klienta

Odpowiedź Klienta

1

Prosimy o informację, czy na Państwa rachunkach w bankach ciążą zajęcia egzekucyjne. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zajęć egzekucyjnych (w tys. PLN):

NIE

2

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania finansowe w bankach. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań w bankach (w tys. PLN):

NIE

3

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 18 miesięcy był prowadzony u Państwa   program postępowania naprawczego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

NIE

4

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 36 miesięcy były prowadzone wobec Państwa za pośrednictwem komornika sądowego postępowania egzekucyjne wszczynane na wniosek banków.

NIE

5

Prosimy o informację, czy posiadają Państwo zaległe zobowiązania wobec ZUS lub US. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty zaległych zobowiązań wobec ZUS i US (w tys. PLN):

NIE

6

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich dwóch lat została podjęta uchwała o nieudzieleniu absolutorium organowi wykonawczemu reprezentującemu Państwa jednostkę (wójt / burmistrz / prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa).

NIE

7

Prosimy o informację czy w okresie ostatnich 2 lat zawieszone zostały organy samorządu i ustanowiono w nim zarząd komisaryczny albo został rozwiązany organ stanowiący (nie dotyczy sytuacji, gdy powołano komisarza rządowego na skutek zdarzenia losowego np. nagła śmierć wójta/burmistrza/prezydenta).

NIE

8

Prosimy o informację dotyczącą następujących pozycji długu Państwa wg stanu planowanego na koniec bieżącego roku budżetowego:

 

wartość zobowiązania ogółem, wg tytułów dłużnych (w tys. PLN):

17.270

wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tyt. poręczeń i gwarancji (w tys. PLN):

0

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z budżetu państwa (w tys. PLN):

0

wartość kredytów i pożyczek związanych z realizacją programów i projektów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z innych źródeł (w tys. PLN):

0

       

 

Pytania dotyczące dofinansowania z UE oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach budżetu roku bieżącego oraz lat poprzednich

(prosimy o informacje zgodnie ze stanem na dzień sporządzania odpowiedzi)

 

 

Pytanie do Klienta

Odpowiedź Klienta

1

Prosimy o przedstawienie informacji o dofinansowaniach ze środków UE zadań realizowanych przez Państwa (wydatki majątkowe) w ramach budżetu roku bieżącego z podziałem na:

 

wartość zawartych umów (w tys. PLN):

0

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi umowami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

0

wartość złożonych wniosków, dla których nie uzyskano jeszcze decyzji (w tys. PLN):

0

w tym, wartość środków przewidzianych zgodnie z tymi wnioskami do wypłaty w bieżącym roku budżetowym (w tys. PLN):

0

2

Prosimy o informację, czy w ciągu ostatnich 2 lat budżetowych zdarzyło się, że Państwo  musieli zwrócić środki uzyskane z UE z powodu nie wywiązania się z postanowień umowy dofinansowania. Jeżeli tak, to prosimy o podanie kwoty środków zwróconych w ciągu pełnych ostatnich dwóch lat budżetowych (w tys. PLN):

NIE

 

Pozostałe pytania

 

 

 

1

Prosimy o podanie podmiotów powiązanych kapitałowo z JST (nazwa, regon i % udziałów jakie posiada JST).

 

BRAK

2

Prosimy o podanie jaki kalendarza ma zostać przyjęty do naliczania odsetek, który zostanie wprowadzony do umowy z wybranym Oferentem (rzeczywisty czy inny, jeśli inny to jaki?)

 

Rzeczywisty

3

Prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie parametrów jakie mają zostać przyjęte do celów wyliczenia ceny oferty:

 1. uruchomienie kredytu jednorazowo (cała kwota) w dniu 16.07.2018 r.
 2. WIBOR 1M - 1,64%
 3. odsetki naliczane wg kalendarza rzeczywistego czy innego, jeśli innego to jakiego?
 4. spłata rat odsetek miesięcznie ostatniego dnia miesiąca, począwszy od dnia 31.07.2018 r.
 5. spłata rat kapitału w ratach rocznych na ostatni dzień listopada w poszczególnych latach kredytowania, począwszy od dnia 30.11.2019 r.
 

Potwierdzamy

4

W związku z zastrzeżeniami zmiany harmonogramu spłat kredytu i odsetek w SIWZ zapisy w zał. 2 pkt 8 oraz w  zał. 6 - § 5 ust. 14 oraz § 11 ust 2 pkt 5) - prosimy o informację czy zmiana harmonogramu spłat kredytu i odsetek będzie za zgodą obu Stron umowy?

 

TAK

5

Czy karencja w spłacie rat kapitału będzie do dnia 29.11.2019 r. (karencja jest liczona do dnia poprzedzającego dzień spłaty)

 

TAK do dnia 29.11.2019r.

6

Czy umowa kredytowa zostanie zawarta na wzorze Wykonawcy z uwzględnieniem zapisów zawartych w SIWZ?

 

Na wzorze Zamawiającego

7

 1. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku?
 2. Jakie są przyczyny wzrostu dochodów majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?
 3. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków bieżących w 2018 roku w porównaniu do 2017 roku?
 4. Jakie są przyczyny spadku wydatków bieżących w 2019 roku?
 5. Jakie są przyczyny wzrostu wydatków majątkowych w 2018 roku w porównaniu do roku 2017?
 

Odp. a. Nastąpił wzrost dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych

Odp. b. Wzrost ze sprzedaży majątku gminy

Odp. c. Są to wydatki planowane w 2018r. (wzrost wydatków na remonty bieżące dróg gminnych)

Odp. d. Likwidacja Gimnazjum

Odp. e. Wzrost zadań inwestycyjnych

8

 1. Czy majątek przeznaczony do sprzedaży w 2018:
  1. został jednoznacznie określony?
  2. został wyceniony?
 2. Na jaką łączną minimalną kwotę są planowane przetargi na sprzedaż majątku?
 3. Jaka jest łączna kwota planowana do uzyskania w wyniku sprzedaży majątku w procedurze przetargowej?
 4. Czy w przeszłości miała miejsce nieskuteczne próby sprzedaży tego majątku? Jeżeli tak to ile razy?
 

Odp. 1. TAK

Odp. 2. 215.140 zł

Odp. 3. 215.140 zł

Odp. 4. Tak. Jeden raz

9

Na jakim poziomie na dzień 09.07.2018 r. jest dochód ze sprzedaży majątku?

 

0 %

10

Czy dochody majątkowe z dotacji założone na 2018 rok mają pokrycie w podpisanych umowach lub złożonych wnioskach o dotację (jeżeli tak, to na jaką kwotę są zawarto umowy/złożono wnioski – prosimy o szczegółowe informacje)?

 

Tak. Porozumienie Nr 13/M/2018 z Wojewodą Mazowieckim z dn. 14.05.2018r. na kwotę 125.000,00 zł.

11

 1. Co stanowią pozostałe należności wymagalne (pozycja N 4.2. w sprawozdaniu Rb-N) na dzień 31.03.2018 r.? (jeśli wystapiły)
 2. Jakie są podejmowane działania w celu odzyskania tych należności?
 

W poz. N 4.2 w sprawozdaniu za I kw.2018r. wystąpiły należności wymagalne w kwocie 1.595.379,15 zł. Są to należności od dłużników funduszu alimentacyjnego (40%) i zaliczki alimentacyjnej (50%) w wysokości 1.065.991,01 zł oraz zaległości w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 529.388,14 zł. Zostały przekazane tytuły wykonawcze do Komorników Sądowych i Urzędu Skarbowego.

12

Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie zobowiązań wymagalnych (pozycja E4 w sprawozdaniu Rb-Z) na dzień 31.03.2018 r. (jeśli wystąpiły):

 1. co stanowią zobowiązania wymagalne?
 2. z jakiego tytułu powstały?
 3. czy zostały uregulowane?
 

NIE WYSTĄPIŁY

13

Czy Gmina poręcza jakieś zobowiązania, jeżeli tak to prosimy o informację na jaką kwotę, na jaki okres i jakiemu podmiotowi, czy zobowiązania są spłacane przez Gminę, jeżeli tak to prosimy o szczegóły.

 

NIE

14

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 31.07.2018 r.

 

Zamawiający nie wyraża zgody

     

 

Wykaz zaangażowań Klienta

 

                                   
     

Kwoty zaangażowań prezentowane są w PLN wg stanu na dzień (rrrr-mm-dd) – prosimy o dane za ostatni zakończony i rozliczony miesiąc:

2018-05-31

 

Lp.

Nazwa podmiotu

(np. bank, NFOŚ, WFOŚ, firma leasingowa, firma factoringowa)

Waluta zadłużenia

Typ długu  (kredyt, wykup wierzytelności, obligacje, leasing, factoring, pożyczka, udzielone poręczenie, udzielona gwarancja, list patronacki)

Data zawarcia umowy

Kwota bieżącego zadłużenia (bilans)[1]

Kwota pozostałego zadłużenia (pozabilans)[2]

Data całkowitej spłaty

 

1

Bank PKO BP SA

PLN

kredyt

19.10.2010r.

520.000,00

0

31.12.2018r.

 

2

Bank PKO BP SA 

PLN 

kredyt 

19.06.2012r.

275.000,00

0

30.11.2020r.

 

3

BS Nowy Dwór Mazowiecki 

PLN 

kredyt 

10.11.2009r.

315.000,00

0

30.09.2019r.

 

4

mBank 

PLN 

kredyt 

28.07.2011r.

650.000,00

0

31.12.2019r.

 

5

BS w Płońsku 

PLN 

kredyt 

30.09.2009r.

217.500,00

0

30.09.2019r.

 

6

 

 

 

       

 

7

 

 

 

       

 

8

 

 

 

       

 

9

 

 

 

       

 

10

 

 

 

       

 

11

 

 

 

       

 

12

 

 

 

       

 

13

 

 

 

       

 

14

 

 

 

       

 

15

 

 

 

       

 

16

 

 

 

       

 

17

 

 

 

       

 

18

 

 

 

       

 

19

 

 

 

       

 

20

 

 

 

       

 

Razem

1.977.500,00

0

 

 

                                               

 

Dokumenty

 

 

 

 

W załączeniu składamy następujące dokumenty[3]

 

 

Rodzaj dokumentu

 
 1. Zaświadczenie o wyborze Wójta Gminy – ostatnie wydane

Załączono

 1. Uchwała Rady Gminy w sprawie powołania Skarbnika Gminy

Załączono

 1. Sprawozdania budżetowe za I kwartał 2018 roku:
  1. Rb-27S
  2. Rb-28S
  3. Rb-N
  4. Rb-NDS
  5. Rb-Z

Załączono

 1. Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2018 roku – udostępnienie po ich sporządzeniu:
  1. Rb-27S
  2. Rb-28S
  3. Rb-N
  4. Rb-NDS
  5. Rb-Z

Termin sprawozdań na 23.06.2018r.

 1. Zmianę do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami z dnia 21.06.2018 r. – na stronie BIP nie została zamieszczona

Jest zamieszczona na BIP

 1. Zmiany do uchwały budżetowej na rok 2018 wraz z załącznikami po dniu 21.06.2018 r. – jeśli nastąpiły.

Zarządzenie  Nr 35/18 z dn.2906.2018r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Ciechanów na rok 2018. Na stronie BIP

 1. Zmiany do uchwały WPF na lata 2018-2026 wraz z załącznikami i objaśnieniami po dniu 21.06.2018 r. – jeśli nastąpiły.

Nie nastąpiły

 

 

Wiarygodność danych zawartych we wniosku i załączonych dokumentach oraz ich zgodność ze stanem faktycznym i prawnym potwierdzam/y* własnoręcznym podpisem

 

 

 

Ewa Jędrzejewska                                            2018-07-11

za Klienta

osoba/y upoważniona/e*
(imię i nazwisko)

data
(rrrr-mm-dd)

 

podpis osoby/ób upoważnionej/ych*

 

 

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

 

W związku z przetargiem na usługę udzielenia długoterminowego kredytu – znak sprawy RG.271.10.2018 prosimy o udostępnienie następujących dokumentów:

 1. Uchwały o powołaniu Skarbnika.

Załączono

 1. Dokumentów o wyborze organu wykonawczego.

Załączono

 1. JEDZ – w wersji do edycji.

Wersja edytowalna jest do pobrania ze strony : www.uzp-gov.pl/baza-wiedzy jednolitej

 1. Uchwały RIO w sprawie zmiany WPF (uchwała Rady Gminy z 21.06.2018r.)

Uchwały RIO na BIP Gminy Ciechanów. Do zmiany WPF RIO nie wydaje opinii.

 1. Zestawienia kredytów, pożyczek, gwarancji i poręczeń.

Odpowiedź: Na dz. 31.05.2018r. zadłużenie gminy Ciechanów z tytułu kredytów wynosiło 1.977.500,00 zł z tego w :

- Bank PKO BP – 795.000,00 zł;

- BS Nowy Dwór Mazowiecki – 315.000,00 zł;

- mBank – 650.000,00 zł;

- BS Płońsk – 217.500,00 zł.

Gmina Ciechanów nie ma zaciągniętych pożyczek, brak gwarancji i poręczeń.

 1. Sprawozdań finansowych za I kwartał 2018 r.

Załączono

Prosimy również o następujące informacje:

 1. czy Gmina terminowo wywiązuje się ze zobowiązań wobec Banków, Urzędu Skarbowego, ZUS i innych instytucji finansowych,

Odpowiedź: TAK. Gmina Ciechanów terminowo wywiązuje się ze wszystkich zobowiązań wobec Banków, Urzędu Skarbowego, ZUS i innych instytucji finansowych.

 1. jakie jest przeznaczenie planowanego w 2018 r. kredytu w kwocie 2 450 000,00 zł,

Odpowiedź: Planowany kredyt w kwocie 2.450.000,00 zł przeznaczony będzie na zadanie inwestycyjne pn. ”Przebudowa drogi gminnej nr 120225W relacji DK nr 60 – Rykaczewo”.

 1. czy możliwe jest zabezpieczenie kredytu w postaci dwóch weksli (dla wykonawców działających wspólnie),

Odpowiedź: NIE

 1. z jakiego tytułu są należności w kwocie 3 423 107,57 zł poz. A N5.3 w sprawozdaniu Rb-N

wg stanu  na k. I kwartału 2018 r.

Odpowiedź: W sprawozdaniu Rb-N w poz. N5.3 są wykazane są długoterminowe należności

 z wydanych decyzji o zajęcie pasa drogowego i rozłożonej na raty opłaty adiacenckiej.  

Zamawiający nie widzi potrzeby przedłużenia terminu składania ofert ,tak więc składanie ofert jest do dnia 16.07.2018 r. do godziny 11;00.

Wyjaśnienia powyższe nie wymagają zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

 

                                                                                                                      Wójt Gminy Ciechanów

                                                                                                                             Marek Kiwit

 

                                                                                                             

 

 

 [1] Przez zaangażowanie bilansowe rozumie się kwotę wypłaconego zaangażowania

[2] Przez zaangażowanie pozabilansowe rozumie się kwotę jeszcze nie wypłaconego zaangażowania oraz kwoty niewymagalnych i wymagalnych  poręczeń i gwarancji

[3] Dokumenty wymagane przez Bank w procesie oceny wniosku

 

 

 

 

Przeczytano: 597 razy.| Wydrukuj|Do góry