Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

18 września 2017 11:47 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ciechanów, dnia 18.09.2017

 

 

RG.271.7.2017.WG/ 2

 

OFERENT

Plast -Bud Zofia i Kazimierz Olszewscy

ul. Bielińska 2 06-400 Ciechanów

 

Zakład Instalacji Sieci gazowych, Wod- Kan, Energetycznych, Handlu i Usług MiM Młyńscy

ul. Śmiecińska 8 06-400 Ciechanów

 

GUTBRUK Tomasz Gutowski

Kaki Mroczki 18 06-316 Krzynowłoga Mała

 

 

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo.

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 

GUTBRUK Tomasz Gutowski

Kaki Mroczki 18 06-316 Krzynowłoga Mała

 

 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

Następna oferta złożona przez :

Zakład Instalacji Sieci gazowych, Wod- Kan, Energetycznych, Handlu i Usług MiM Młyńscy

ul. Śmiecińska 8 06-400 Ciechanów uzyskała 91,20 punktów

 

 

Oferta złożona przez:

Plast -Bud Zofia i Kazimierz Olszewscy

ul. Bielińska 2 06-400 Ciechanów uzyskała 85,97 punktów

 

 

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Kryterium oceny to cena 80% plus długość okresu gwarancji 20 %

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny i okres gwarancji, uzyskano następujące wyniki:

Plast -Bud Zofia i Kazimierz Olszewscy

ul. Bielińska 2 06-400 Ciechanów

cena brutto 10 827 451,60 zł gwarancja 60 miesięcy

 

Zakład Instalacji Sieci gazowych, Wod- Kan, Energetycznych, Handlu i Usług MiM Młyńscy

ul. Śmiecińska 8 06-400 Ciechanów

cena brutto 10 515 234,19 zł gwarancja 60 miesięcy

 

GUTBRUK Tomasz Gutowski

Kaki Mroczki 18 06-316 Krzynowłoga Mała

 

cena brutto 8 927 755,13 zł gwarancja 60 miesięcy

 

Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

 

 

 

 

Przeczytano: 1200 razy.| Wydrukuj|Do góry