Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

18 września 2017 11:07 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ciechanów, dnia 18.09.2017

 

 

RG.271.8.2017.WG

 

OFERENT

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

Kacice 76 06-100 Pułtusk

 

ZUH Koptrans Witold Piętka

Ul. Mazowiecka 9 a 06-400 Ciechanów

 

PTH Wapnopol Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck

 

 

 

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :Modernizacja drogi gminnej ul. Polna w m. Niestum

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

ZUH Koptrans Witold Piętka

ul. Mazowiecka 9 a 06-400 Ciechanów

 

 

 

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

 

Następna oferta złożona przez :

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

Kacice 76 06-100 Pułtusk uzyskała 77,70 punktów

 

 

 

Oferta złożona przez:

PTH Wapnopol Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck uzyskała 77,66 punktów

 

 

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Kryterium oceny to cena 80% plus długość okresu gwarancji 20 %

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny i okres gwarancji, uzyskano następujące wyniki:

Drogi i Mosty Jan Kaczmarczyk

Kacice 76 06-100 Pułtusk

cena brutto 255229,36 zł gwarancja 60 miesięcy.

 

ZUH Koptrans Witold Piętka

Ul. Mazowiecka 9 a 06-400 Ciechanów

cena brutto 184074,36 zł gwarancja 60 miesięcy.

 

PTH Wapnopol Adam Nowakowski

ul. Nadrzeczna 12 06-450 Glinojeck

 

cena brutto 255364,05 zł gwarancja 60 miesięcy

 

Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

 

 

 

 

Przeczytano: 974 razy.| Wydrukuj|Do góry