Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Przetargi

25 sierpnia 2017 09:23 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie o unieważnieniu Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

RG.271.7.2017.WG Ciechanów 25.08.2017 r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu Postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Chruszczewo. Zadanie 1 i Zadanie 2

Zamówienie ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 557312-N-2017 w dniu 25.07.2017 r.

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 93 ust 1. pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) , oraz Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 1020 )

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty , złożonej w tym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający stosownie do treści art. 86 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 10 000 000,00 zł.

W w/w postępowaniu złożono2 oferty z następującymi cenami:

Oferta nr 1. 11 591 605,26 zł

Oferta nr 2. 10 179 512,28 zł

 

Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Po analizie możliwości finansowych gminy Ciechanów, Zamawiający stwierdził , iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia, do ceny oferty z najniższą ceną.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit

Przeczytano: 740 razy.| Wydrukuj|Do góry