Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

14 września 2017 08:29 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Ogłoszenie o unieważnieniu Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

RG.271.9.2017.WG Ciechanów 13. 09 .2017 r.

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o unieważnieniu Postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

Unieważniam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę, rozbudowę i nadbudowę świetlicy wiejskiej w m. Ujazdówek gm. Ciechanów.

Zamówienie ogłoszono w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 576670-N-2017 w dniu 24.08 .2017 r.

 

Uzasadnienie:

 

Zgodnie z art. 93 ust 1. pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) , oraz Ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. Z 2016 r. poz. 1020 )

Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena najkorzystniejszej oferty , złożonej w tym postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierz przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Zamawiający stosownie do treści art. 86 ust. 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. kwotę 300 000 ,00 zł.

W w/w postępowaniu złożono2 oferty z następującymi cenami:

Oferta nr 1. 400 000,00 zł

Oferta nr 2 . 415 740,00 zł

 

Oferta z najniższą ceną przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Po analizie możliwości finansowych gminy Ciechanów, Zamawiający stwierdził , iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizację zamówienia, do ceny oferty z najniższą ceną.

 

 

 

 

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit