Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

28 czerwca 2017 12:39 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na: Usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ciechanów.

                                                                                                               Ciechanów, dnia 28.06.2017 r.

 

 

RG.271.6.2017.WG

 

 

 

 

1 .Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o

   w Ciechanowie

  ul. Gostkowska 83

  06-400 Ciechanów

 

 

      

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

 

      Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na : Usługę odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ciechanów.

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z2015 poz.2164, z późn. zm.) - zwanej dalej „ustawą” oraz ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U.2016 r. poz.1020) zwanej dalej ustawą  dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o

   w Ciechanowie

  ul. Gostkowska 83

  06-400 Ciechanów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Oferta była jedyną złożoną w/w postępowaniu

 

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Jedynym kryterium oceny była

cena 100%.

 

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe, uzyskano następujące wyniki:

Oferta nr 1 –  cena    764640,0zł (brutto)

 

 Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

 

 

 

 

 

 

 

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

 

 

 

 

                                                                                              Wójt Gminy Ciechanów

                                                                                                          Marek Kiwit