Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

07 czerwca 2017 12:55 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi. Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów

Ogłoszenie nr 527553-N-2017 z dnia 2017-06-07 r.

Gmina Ciechanów: USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE CIECHANÓW
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Tak
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ciechanów, krajowy numer identyfikacyjny 13037800200000, ul. ul. Fabryczna  8 , 06400   Ciechanów, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 023 6722646 w. 116, e-mail urzad@gminaciechanow.pl, faks 023 6722646 w. 103.
Adres strony internetowej (URL): www.gminaciechanow.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne www.gminaciechanow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.gminaciechanow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH W GMINIE CIECHANÓW
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, zgodnie z:rozporządzeniem Ministra środowiska zs dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów ( Dz.U. z 2017 r. poz.19) .. oraz: ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz.250.),z póz. Zmi. ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz.1987) zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów Uchwałą Rady Gminy Ciechanów , w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym niniejszy załącznik do SIWZ projektem umowy w przedmiotowej sprawie stanowiącym załącznik nr 12 do SIWZ. w tym: 1.1 odpadów komunalnych zmieszanych, 1.2 odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny z podziałem na: a) opakowania z tworzyw sztucznych (PET), puszki metalowe i aluminiowe, b) papier i tektura, opakowanie wielomateriałowe c) szkło opakowaniowe, d) odpady zielone, 1.3 mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego / 1.4 zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych z zastrzeżeniem dotyczącym tego, że Wykonawca przedmiotu zamówienia nie uwzględnia w formularzu cenowym kosztów wyposażenia w pojemnik, transportu tych odpadów, składowania i utylizacji - koszty te pokrywa właściciel nieruchomości zlecający taką usługę, 1.5 Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia w pojemniki do zbiórki zużytych baterii i małogabarytowych akumulatorów punktów zlokalizowanych na terenie szkół, obiektów użyteczności publicznej, których wykaz zostanie udostępniony Wykonawcy po podpisaniu umowy oraz odbioru tych odpadów. Ilość punktów ok.6 1.6 urządzenia do gromadzenia odpadów – pojemniki, kontenery, worki – które zostaną ustawione w miejscach gromadzenia odpadów wskazanych przez Zamawiającego zapewnia Wykonawca. 2. NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE 2.1 Zmieszane odpady komunalne zbierane będą tylko w systemie pojemnikowym i odbierane od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w dni robocze w tym w soboty, w godzinach od 6.00 do 20.00. 2.2 Selektywna zbiórka odpadów komunalnych na terenach zabudowy jednorodzinnej odbywać się będzie w systemie workowym „u źródła” w workach z folii PE-HD o pojemności 120 l: a) worki koloru żółtego - z napisem metale i tworzywa sztuczne b) worki koloru niebieskiego - z napisem papier c) worki koloru zielonego - z napisem szkło d) worki koloru brązowego z napisem Bio 2.3 Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych: 1) zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna: a) odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie, b) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny obejmujący: opakowania z tworzyw sztucznych (PET, puszki metalowe i aluminiowe), papier i tektura, szkło opakowaniowe – nie rzadziej niż 1 raz na 2 miesiące c) odpady zielone nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu, d) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – 2 razy w roku (wiosną i jesienią). 3. Wykaz urządzeń do gromadzenia odpadów 3.1 Urządzenia do gromadzenia odpadów 3.1.1 Charakterystyka worków do selektywnej zbiórki odpadów: a) materiał – folia polietylenowa PE-HD, b) 120 l grubość minimum 0,080 mm - kolor zielony c) 120 l grubość minimum 0,035 mm - kolor niebieski d) 120 l grubość minimum 0,035 mm - kolor żółty e) 120 l grubość minimum 0,080 mm - kolor brązowy f) nadruk – jednostronny, kolor nadruku czarny, powierzchnia nadruku minimum 1500 cm2 maksimum 2000 cm2; treść nadruku zostanie przekazana Wykonawcy w ciągu 3 dni po zawarciu umowy . 3.1.2 Rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych zebranych na terenach zabudowy j: 0,12 m3; 0,24 m3; Pojemniki muszą odpowiadać standardom i wymaganiom zawartym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2012r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. Nr 204, poz. 2048 z późn. zm.) oraz spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Nr 219, poz.1858). Szacowaną ilość i rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów: pojemników, kontenerów oraz ilość worków podano w pkt 5 SOPZ. 3.2 Ustala się następującą pojemność pojemników oraz objętość i ilość worków: 1) dla nieruchomości zamieszkałej bez względu na ilość osób a) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3, lub 0,24m³ zgodnie z deklaracją b) po jednym worku 120 l z folii PE-HD na każdą frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: papier, tektura i opakowania wielomateriałowe, opakowania z tworzyw sztucznych (PET, puszki metalowe i aluminiowe), szkło opakowaniowe, c) po jednym worku 120 l z folii PE-HD na odpady zielone ulegające biodegradacji, 2) w przypadku okresowego zwiększenia ilości odpadów selektywnie zebranych i odpadów zmieszanych Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego wydania worków właścicielom nieruchomości zamieszkałych. 4. OBOWIĄZKI WYKONAWCY PRZED ROZPOCZĘCIEM I W TRAKCIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca ma obowiązek wyposażenia: 4.1.1 Nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w pojemniki do odpadów zmieszanych i 4 lub 3 (w przypadku posiadania kompostownika, brak worka na odpady zielone ulegające biodegradacji) rodzajów worków do selektywnie zebranych odpadów. Nieprzekraczalny termin wyposażenia w pojemniki i worki do zebranych odpadów to: 01.07.2017 r. 4.1.3 Wykonawca ma obowiązek umieścić na pojemnikach, kontenerach i workach w sposób trwały znaki identyfikujące (bez podawania danych osobowych, a np. kodem kreskowym): a) - Wykonawcę, b) - właściciela nieruchomości, c) - rodzaj odebranego odpadu. 4.1.4 ma posiadać system obsługi zgłoszeń dostępny przez przeglądarkę www umożliwiający gromadzenie informacji dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,dla których świadczone są usługi wywozu nieczystości..System powinien umożliwiać wyszukiwanie nieruchomości po adresie i nazwie oraz prezentować je na mapie a także wyświetlać wykonane dla danej nieruchomości usługi tj. odbiory odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych ( każde zdarzenie odbioru powinno zawierać datę i godzinę).System musi być dostępny po podpisaniu umowy nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia. 4.1.5 Wykonawca jest zobowiązany sporządzać sprawozdania wg wzorów określonych w przepisach szczególnych i przekazywać je Zamawiającemu. 4.1.6 Wykonawca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania do instalacji określonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami zgodnie z zasadą bliskości. 4.1.7 Wykonawca ma obowiązek przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 poz. 21) podmiotom posiadających instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 4.1.8 Wykonawca jest zobowiązany do przekazywania odpadów zebranych w sposób selektywny, o których mowa w pkt 1.3 -1\ SOPZ do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku (Dz. U. z 2013 poz. 21) podmiotom posiadających instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów 4.1.9 Wykonawca zobowiązany jest do odbioru całej masy odpadów komunalnych wymienionych w pkt. 1.1 i 1.2 SOPZ w sposób ciągły, niezależnie od warunków atmosferycznych. 4.1.10 W przypadku okresowego zwiększenia ilości odpadów selektywnie zebranych i odpadów zmieszanych Wykonawca zobowiązany jest do odbioru wszystkich wystawionych odpadów. Za odbiór tych odpadów Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Wykonawca zobowiązany jest również do nieodpłatnego wydania worków właścicielom nieruchomości zamieszkałych. 4.1.11 W przypadku złego stanu dróg gruntowych (np. po ulewnych deszczach i roztopach) utrudniających dojazd do posesji ciężkim sprzętem, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania we własnym zakresie dojazdu do nieruchomości innym rodzajem pojazdu. Wykonawcy nie przysługują roszczenia w stosunku do Zamawiającego w przypadku ewentualnych utrudnień dojazdowych do obsługiwanych nieruchomości (np. remonty dróg). 4.1.12 Dodatkowo Wykonawcę zobowiązuje się do: a. przestrzegania zakazu mieszania selektywnie zebranych odpadów komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nie ruchomości, b. przestrzegania zakazu mieszania ze sobą poszczególnych frakcji selektywnie zebranych odpadów komunalnych, c. zabezpieczenia przewożonych odpadów przed wysypaniem w trakcie transportu; w przypadku wysypania Wykonawca obowiązany jest do natychmiastowego uprzątnięcia odpadów oraz skutków ich wysypania (zabrudzeń, plam, itd.), d. przestrzegania obowiązujących w trakcie trwania umowy przepisów prawnych, a w szczególności: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21), ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm. ), uchwały Rady Gminy Ciechanów w sprawie uchwalenia regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Ciechanów, spełnienia wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11.01.2013 roku w prawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 poz. 122), e. Wykonawca zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów selektywnie zebranych przekazać nowe worki na te odpady Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z położeniem nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt. f. Wykonawca zobowiązuje się do ścisłej współpracy w zakresie interwencyjnego odbioru odpadów ze wskazanego miejsca w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego przez pracowników Zamawiającego , oraz do regularnego odbioru odpadów ( w dniu zgodnym z harmonogramem dla danej miejscowości) z koszy przy przystankach autobusowych i świetlicach wiejskich wskazanych przez zamawiającego .Usługa ta świadczona będzie bez dodatkowych opłat .Brakujące kosze przy przystankach autobusowych zapewni wykonawca na własny koszt. g. Wykonawca jest zobowiązany do dezynfekcji pojemników 1 raz w roku bez dodatkowej zapłaty 5. Szacunkowe dane dotyczące ilości nieruchomości zamieszkałych , ilości i rodzaju niezbędnych pojemników, worków do selektywnej zbiórki odpadów 5.1 Z dotychczas złożonych deklaracji, oraz danych z systemu ewidencji ludności, wynika, iż liczba odbiorców wynosić będzie ok. 1600 5.2 Szacunkowa liczba i rodzaj pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych o poszczególnych pojemnościach: 5.2.1 Nieruchomości zamieszkałe jednorodzinne: a) 120 l –1600 szt., b) 240 l –100 szt., Dla potrzeb sporządzenia oferty Wykonawca powinien przyjąć, że zapotrzebowanie na pojemniki może ulec zmianie (zwiększeniu) w granicach ok. 15%. Koszty związane z wyposażeniem nieruchomości ponosi w tym wypadku Wykonawca. 5.4 Liczba worków do zbiórki odpadów: a) żółte – 890 szt/2 miesiące b) niebieskie – 890szt./2miesiące, c) zielone – 890szt./2miesiące, d) brązowe- 480szt./miesiąc, 6. Informacja o masie odpadów odebranych z terenu gminy Ciechanów w roku 2015 L.p. Kod odpadu Rodzaj odpadu 1 20 01 01 19 12 01 papier i tektura 2 20 01 02 15 01 07 19 12 05 szkło 3 20 01 39 19 12 04 15 01 02 tworzywa sztuczne 4 19 12 02 metale żelazne 5 19 12 03 metale nieżelazne 6 15 01 01 papier 7 15 01 04 metal 8 17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 9 17 01 01 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów RAZEM 1756,9 MG w tym odpady zmieszane 1628,7 MG 7. Charakterystyka Gminy Ciechanów - powierzchnia: 140,23 km i na dzień01.06.2016r. 6962 osób - liczba sołectw 35 - długość dróg publicznych ok: 190 km -odległość sołectw od centrum Gminy ( budynku Urzędu) od 2 km do 15 km.

II.5) Główny kod CPV: 90000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90513100-7
90512000-9
90511000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-06-30

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie stawia wymogu na potwierdzenie powyższego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, na sumę ubezpieczeniową nie niższą niż 500 000,00 PLN. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż PLN, wskazane przez Zamawiającego, zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Potencjał techniczny: Za spełnienie warunku Zamawiający będzie rozumiał dysponowanie sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym co najmniej : a. 3 (trzema) samochodami specjalistycznymi bezpylnymi o minimalnej kubaturze 20m3 każdy b. 1 (jednym) samochodem specjalistycznym bezpylnym o minimalnej kubaturze 20m3 z myjką do mycia i dezynfekcji pojemników. c. 1 (jednym) samochodem specjalistycznym bezpylnym o kubaturze od 5 m3 do 8 m3; d. 2 (dwoma) pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych, e. 1 (jeden) pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej; f. systemem monitorowania i zarządzania flotą pojazdów umożliwiającym elektroniczną identyfikację pojemników i worków na odpady zmieszane i selektywnie zebrane. System ma identyfikować zdarzenie odbioru odpadów (datę i godzinę, miejsce – pozycję, identyfikatory pojemników i worków przypisanych do nieruchomości). System powinien prezentować zdarzenia odbioru pojemników na mapie  w czasie rzeczywistym. Podmiot odbierający odpady komunalne udostępnia Gminie wgląd do systemu w czasie rzeczywistym. g. ma posiadać system obsługi zgłoszeń dostępny przez przeglądarkę www umożliwiający gromadzenie informacji dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,dla których świadczone są usługi wywozu nieczystości..System powinien umożliwiać wyszukiwanie nieruchomości po adresie i nazwie oraz prezentować je na mapie a także wyświetlać wykonane dla danej nieruchomości usługi tj. odbiory odpadów zmieszanych i selektywnie zbieranych ( każde zdarzenie odbioru powinno zawierać datę i godzinę).System musi być dostępny po podpisaniu umowy nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Pojazdy wymienione w pkt. 7.1.3. lit a – e muszą być trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu logo i nazwą firmy oraz danymi teleadresowymi podmiotu odbierającego odpady komunale od właścicieli nieruchomości. Pojazdy muszą posiadać konstrukcję zabezpieczającą przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz minimalizującą oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady. Wymagania muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r.w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Nie
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
8.1.2 aktualny odpis z właściwego rejestru, centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 8.1.3 aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 8.1.4 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 8.1.5 aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich); 8.1.6 w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 132 ust. 1 ustawy PZP, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich). Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy PZP,10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 - 8 ustawy PZP, 10 i 11 ustawy PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 8.1.7. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – której wzór stanowi załącznik Nr 10 do niniejszej SIWZ. 8.2. Informacja dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP składają dokumenty zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane tj. § 4 ust.1, ust.2 i ust.3 . 8.3. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia spełnienia przez Wykonawców warunków są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: 8.4.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia, stosownie do art. 23 ust.2 ustawy Pzp; 8.4.2. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 8.4.3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę: a) oświadczenie wymienione w pkt. 8.1.1 (wzór oświadczenia zgodny z załącznikiem nr 9 do SIWZ) musi być złożone przez każdego Wykonawcę, b) oświadczenie wymienione w pkt. 7.3.1 (wzór oświadczenia zgodny z załącznikiem nr 2) powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców, c) dokumenty wymienione w pkt. 8.1.2 – 8.1.6 albo odpowiadające im określone w pkt. 8.2, powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. d) dokumenty wymienione w pkt. 7.3.2-7.3.5 , mogą być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców. e) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej – (załącznik do niniejszej SIWZ), musi być złożona przez każdego Wykonawcę .Niezwłocznie po przekazaniu informacji o wyborze oferty
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
12.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 10 000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). 12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Płońsku o/ w Ciechanowie Nr 24 8230 0007 3000 5019 2000 0002 z podaniem tytułu: „Wadium nr sprawy RG.271.6.2017”. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami). 12.3. Wykonawca, który nie wniesie wadium w wysokości określonej w pkt. 12.1. w formie lub formach, o których mowa w pkt. 12.2., zostanie wykluczony z postępowania. 12.4. Zamawiający dokona niezwłocznie zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość zmian zawartej umowy w zakresie: a) harmonogramu dni i godzin odbioru odpadów; b) częstotliwości odbioru odpadów; c) częstotliwości i terminów dostarczania worków do selektywnej zbiórki odpadów.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-06-20, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Załączniki:

SIWZ-Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Ciechanów [489.82 KB]