Urząd Gminy Ciechanów
https://gminaciechanow.pl

06 kwietnia 2017 09:59 | Przetargi | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Zawiadomienie O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Ciechanów, dnia 04.04.2017

 

 

RG.271.3.2017.WG

 

OFERENT

1. P.W. PROMOTOR s.c.

Magdalena Konwerska, Anna Kucharz

Pawłowo 36 H, 06-461 Regimin

2. Z.U.H.KOPTRANS

Witold Piętka

ul. Mazowiecka 9a

06-400 Ciechanów

 

Zawiadomienie

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Niniejszym informuje, że w prowadzonym przez Wójta Gminy Ciechanów postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :Bieżące utrzymanie dróg gminnych

Zamawiający zgodnie z Art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej, złożonej przez Wykonawcę:

Zadanie I

Z.U.H.KOPTRANS

Witold Piętka

ul. Mazowiecka 9a

06-400 Ciechanów

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym, że oferta tego Wykonawcy uzyskała 100 punktów, a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Następna oferta złożona przez :

P.W. PROMOTOR s.c.

Magdalena Konwerska, Anna Kucharz

Pawłowo 36 H, 06-461 Regimin

uzyskała65,4 punkty.

Zadanie nr II

Wybrana została oferta złożona przez

P.W. PROMOTOR s.c.

Magdalena Konwerska, Anna Kucharz

Pawłowo 36 H, 06-461 Regimin

uzyskała ona 100 punktów a co za tym idzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia.

Następna oferta złożona przez:

Z.U.H.KOPTRANS

Witold Piętka

ul. Mazowiecka 9a

06-400 Ciechanów

uzyskała 90,88 punkty

Zgodnie ze SIWZ kryterium oceny ofert, przetarg wygra oferta, która otrzyma największa liczbę punktów z podsumowania wszystkich cen jednostkowych. Kryterium oceny to cena 60% plus długość okresu gwarancji 40 %

Podsumowując zaproponowane przez oferentów ceny jednostkowe, uzyskano następujące wyniki:

Zadanie nr I

PROMOTOR

Cena 1565790 zl gwarancja 12 mcy

KOPTRANS

Cena 1364193 zl gwarancja 36 mcy

Zadanie nr II

PROMOTOR

Cena 1102579 zł gwarancja 36 mcy

KOPTRANS

Cena 1300602 zł gwarancja 36 mcy

Punkty obliczono w/g wzoru podanego w SIWZ.

Z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający zawrze umowę w terminie przewidzianym w ustawie PZP.

Wójt Gminy Ciechanów

Marek Kiwit