Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

07 września 2020 15:07 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 7 września 2020r.

LI.6733.24.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 7 września 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 7.09.2020r. została wydana decyzja Nr 24/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy linii kablowej energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi na działkach nr 17, 21, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/11 i 30/10 w obrębie Mieszki Różki gmina Ciechanów.

Z decyzją można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14, w godzinach od 9.00 do 15.00 (z wyłączeniem dni świątecznych i sobót, tel. 23 672 26 46 w. 116).

Od decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie za pośrednictwem Wójta Gminy Ciechanów w terminie 14 od doręczenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

            Doręczenie decyzji, zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz.256 ze zm.), uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o jej wydaniu.

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej 7.09.2020r (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Sokołówek i Mieszki - Różki z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

             Wójt Gminy Ciechanów

 

                    /-/ Marek Kiwit

 

Przeczytano: 48 razy.| Wydrukuj|Do góry