Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

28 lipca 2020 14:47 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2020r.

LI.6220.7.2020.BP

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia  28 lipca 2020r.

            Zgodnie z art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póżn. zm.) zwanej dalej ustawą ooś, art. 49§1 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 zpóźn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 27.07.2020r. wszczęte zostało, na wniosek Pana Wojciecha Poturalskiego pełnomocnika firmy PV 1290 Sp. z o.o. ul. Jasna 14/16a, 00-041 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy do 16MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew.: 178/9 i 178/10 w obrębie Mieszki Różki gmina Ciechanów.

 

            Z uwagi na liczbę Stron (ponad 10) obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o wszczęciu postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się ze złożonym wnioskiem i kartą informacyjną przedsięwzięcia, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 900 do 1500, w terminie 21 dni od daty niniejszego obwieszczenia.

Data publikacji na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w dniu 28.07.2020r.

 

            Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

-zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl),

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ciechanów,

- przekazanie Sołtysowi wsi: Mieszki Różki i wsi Sokołówek z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectw w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/Marek Kiwit

 

Przeczytano: 74 razy.| Wydrukuj|Do góry