Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

28 lipca 2020 12:12 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 28 lipca 2020r.

LI.6733.22.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 28 lipca 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.,poz.293 z późn.zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na wniosek Przewodniczącego Rady Gminy Ciechanów postępowanie w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla  budowy sieci wodociągowej na działkach nr 106/2,105, 73/1 obręb Niechodzin gmina Ciechanów.

 

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz.256 ze zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia.

 

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysowi sołectwa Niechodzin z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

             Wójt Gminy Ciechanów

 

                 /-/ Marek Kiwit

 

 

 

Przeczytano: 60 razy.| Wydrukuj|Do góry