Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

22 lipca 2020 13:25 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lipca 2020r.

LI.6733.24.2020.BP
Obwieszczenie
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 22 lipca 2020r.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że dnia 17 lipca 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Michała Boniakowskiego pełnomocnika Energa-Operator S.A. w Gdańsku  postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla  budowy linii kablowej energetycznej niskiego napięcia ze złączami kablowo-pomiarowymi w miejscowości Sokołówek na działkach 17, 21, 30/4, 30/5, 30/6, 30/7, 30/8, 30/9, 30/10 i 30/11 obręb Mieszki Różki gmina Ciechanów.
 Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 61 §4 i art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z wnioskiem, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysowi sołectwa Sokołówek i Mieszki Różki z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Wójt Gminy Ciechanów
 
/-/ Marek Kiwit

Przeczytano: 71 razy.| Wydrukuj|Do góry