Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

22 lipca 2020 13:18 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 22 lipca 2020r.

LI.6733.21.2020.BP
Obwieszczenie
Wójta Gminy Ciechanów
z dnia 22 lipca 2020r.
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że zostało zakończone wszczęte na Państwa Karoliny i Grzegorza Kowalskich postępowanie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla budowy sieci wodociągowej na działce nr 5/6 w Chruszczewie gmina Ciechanów. 
 
Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020 r. poz.256 ze zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 w terminie 7 dni od daty publikacji obwieszczenia.
 
Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów (22.07.2020r.), przekazano Wnioskodawcy oraz Sołtysowi sołectwa Chruszczewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
             Wójt Gminy Ciechanów
 
                 /-/ Marek Kiwit
 

Przeczytano: 63 razy.| Wydrukuj|Do góry