Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

17 lipca 2020 13:44 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 17 lipca 2020r.

LI.6733.20.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 17 lipca 2020r.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r.,poz.293 ze zm.) zawiadamiam, że  dnia 17.07.2020r.wydana została decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym dla budowy oświetlenia drogowego w ul. Jagodowej, miejscowości Kownaty Żędowe gmina Ciechanów.

Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.)  do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul.Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15, w terminie 14 dni od daty opublikowania obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Kownaty Żędowe z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Przeczytano: 91 razy.| Wydrukuj|Do góry