Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

29 czerwca 2020 09:28 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 26 czerwca 2020r.

LI.6220.3.2020.BP

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 26 czerwca 2020r.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r. poz. 283 ze zm.), art.9, art.10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – obory dla krów mlecznych o obsadzie 150DJP na działce nr ew. 94/3 w obrębie Rydzewo gmina Ciechanów zostało zakończone.

Z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie postanowienie znak: WOOŚ-I.4220.416.2020.AST.2 z dnia 27.05.2020r., Państwowego  Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie opinia sanitarna znak: ZNS.712.2.31.2020 z 26.03.2020r., PGW Wody Polskie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ciechanowie postanowienie znak: WA.ZZŚ.1.435.1.49.2020.MZ.2 z 22.06.2020r. można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój 14.

Z uwagi na liczbę Stron (powyżej 10) obwieszczeniem tym zawiadamia się wszystkie Strony o etapie prowadzonego postępowania oraz o uprawnieniach Stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów, zgłoszonych żądań oraz zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00, w terminie 14 dni od daty publikacji niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów dn. 29.06.2020r przekazano Sołtysowi sołectwa Rydzewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Przeczytano: 24 razy.| Wydrukuj|Do góry