Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

23 czerwca 2020 08:39 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CIECHANÓW z dnia 23 czerwca 2020 r.

PP.6721.1.2018.AP

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY CIECHANÓW

z dnia 23 czerwca 2020 r.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: południowej części wsi Gąski, północnej części wsi Pęchcin, Rutki-Marszewice, wschodniej części wsi                  Rutki-Głowice, północnej części wsi Ujazdówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 

                Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXXVII/219/18 Rady Gminy Ciechanów z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gąski, Pęchcin, Rutki-Marszewice, Rutki-Głowice, Ujazdówek, zmienionej Uchwałą Nr XVII/99/20 Rady Gminy Ciechanów                  z dnia 27 lutego 2020 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: południowej części wsi Gąski, północnej części wsi Pęchcin, Rutki-Marszewice, wschodniej części wsi Rutki-Głowice, północnej części wsi Ujazdówek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 1 lipca 2020 r.  do 23 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy Ciechanów,                        ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, w pokoju nr 17 w godzinach od 8:00 do 16:00.

                Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się
w dniu 22 lipca 2020 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów o godz. 11:00.

                Zgodnie z art. 17 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu. Uwagi należy składać na piśmie
do Wójta Gminy Ciechanów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r.

                Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                   o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu prognozy oddziaływania na środowisko. Przedmiotem prognozy jest projekt planu, o którym mowa powyżej. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, w pokoju nr 17.

                Równocześnie w związku trwającym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zainteresowani mogą składać uwagi do wyżej wymienionej prognozy i postępowania w jej sprawie
w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 r. Uwagi można składać w formie pisemnej lub ustnie do protokołu
w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów albo w formie elektronicznej,
na adres urzad@gminaciechanow.pl. W temacie uwagi należy wpisać „Prognoza - plan”.

                Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Ciechanów.

                W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest prowadzone.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją zadań w zakresie planowania przestrzennego jest Wójt Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów (dane kontaktowe: tel. 23 672 26 46, fax. 23 672 26 46, email: urzad@gminaciechanow.pl). Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ciechanów: https://gminaciechanow.pl/cms/26250/rodo

Zgodnie z art. 8a ust. 1 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z przetwarzaniem przez Wójta Gminy Ciechanów danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

 

Wójt Gminy Ciechanów

/ - / Marek Kiwit

Przeczytano: 57 razy.| Wydrukuj|Do góry