Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

19 czerwca 2020 15:07 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

Obwieszczenie Wójta Gminy Ciechanów z dnia 19 czerwca 2020r

LI.6733.19.2020.BP

Obwieszczenie

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 19 czerwca 2020r.

                Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam że dnia 18 czerwca 2020r. zostało wszczęte na wniosek Pana Eugeniusza Olszewskiego postępowanie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy oświetlenia drogowego w Przążewie gmina Ciechanów.

            Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów. Informuję o uprawnieniach stron postępowania wynikających z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium. Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów, pokój nr 14, w dni robocze w godzinach od 9.00 do 15.00 w terminie 14 dni od daty publikacji obwieszczenia.

            Niniejsze obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gminaciechanow.pl) i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów, przekazano Wnioskodawcy i właścicielom nieruchomości na których będzie realizowana inwestycja oraz Sołtysowi sołectwa Przążewo z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Wójt Gminy Ciechanów

 

/-/ Marek Kiwit

 

Przeczytano: 33 razy.| Wydrukuj|Do góry