Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek i piątek w godz. 8.00 - 10.00::Przewodniczący Rady Gminy Ciechanów pełni dyżur w każdy czwartek w godz. 8.00 - 14.00

Komunikaty

15 czerwca 2020 14:07 | Komunikaty | Źródło: Urząd Gminy Ciechanów

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ciechanów z dnia 15 czerwca 2020r.

RG.6220.8.2018.BP

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Ciechanów

z dnia 15 czerwca 2020r.

 

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020r. poz. 283 ze zm.) po otrzymaniu postanowień o których mowa w art. 77 ust.1, ust.3 i 4, art.78 ust 1 pkt 2 w/w ustawy informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie ubojni drobiu nr 4 z zakładem filetowania wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr ew. 202, 203/3, 203/5, 204/1 i 224/1 w Ujazdówku gmina Ciechanów.

Jednocześnie informuję, że:

1. Na wniosek CEDROB S.A. z siedzibą w miejscowości Ujazdówek 2A (06-400) zawiadomieniem z dnia 7.11.2018r. wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania wyżej wymienionej decyzji, w ramach którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko.

2. Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Ciechanów.

3. Organem właściwym do dokonania uzgodnień jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, a do wydania opinii jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ciechanowie i Starosta Ciechanowski oraz PGW Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu  Gospodarki Wodnej w Warszawie (wyraził opinię o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko).

4. Dane o: wniosku (5/2018), postanowieniu wydanym przez Wójta Gminy Ciechanów (2/2019), raporcie  oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (3/2019) zostały zamieszczone w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku prowadzonym przez Urząd Gminy Ciechanów.

5. Istnieje możliwość zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy, tj. wnioskiem z wymaganymi załącznikami oraz innymi dokumentami zgromadzonymi w trakcie trwania postępowania.

6. W/w dokumenty będą wyłożone do wglądu od dnia 16.06.2020r do dnia 16.07.2020r. włącznie w

   Urzędzie Gminy Ciechanów, pokój nr 14, w godzinach od 900 do 1500.

7. Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, w terminie określonym w pkt 6 niniejszego obwieszczenia.

8. Uwagi i wnioski: w formie pisemnej, ustnie do protokołu bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, można składać w siedzibie Urzędu Gminy Ciechanów, ul. Fabryczna 8, 06-400 Ciechanów bądź pod adresem  urzad@gminaciechanow.pl

9. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych, w terminie podanym w pkt 6, uwag i wniosków jest   Wójt Gminy Ciechanów.

10. Uwagi i wnioski złożone po upływie terminu, określonego w pkt 6 niniejszego obwieszczenia,

   pozostawia się bez rozpatrzenia.

11. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w Biuletynie   Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ciechanów (bip.gminaciechanow.pl), wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie, wywieszenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia, przekazanie Sołtysowi wsi Ujazdówek z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w sposób zwyczajowo  przyjęty.

otrzymują:

1. Pan Józef Tadeusz Sielużycki

   Pełnomocnik CEDROB S.A.

   06-400 Ujazdówek 2Az prośbą o wywieszenie w miejscu planowanej realizacji przedsięwzięcia   

2. Sołtys wsi Ujazdówek z prośbą o podanie do publicznej wiadomości mieszkańcom sołectwa w

    sposób zwyczajowo przyjęty

3. tablica ogłoszeń w/m

4. a/a                                                                                                                                                

Przeczytano: 68 razy.| Wydrukuj|Do góry